හැඩ වැඩ එක්ක අඩි ගණන් උස කේක් කපන සමන්ත භද්‍ර හිමියන්ගේ උපන්දින සැමරුම - Photos


yev jev tlal wä .Kka Wi flala lmk iuka; Nø ysñhkaf.a WmkaÈk ieureu - Photos 
nqÿoyu úlD;s lrk njg fndfyda msßilf.ka fodaIdfrdamK t,a,jQ iuka; Nø ysñhkaf.a Pkau Èkh wog fh§ ;sfnkjd'

ta fjkqfjka Y%S ioyï wdY%ufha§ wo úYd, msxlula mej;s w;r ta i|yd Wkajykafiaf.a oyu ms<s.kakd fndfyda msßila iyNd.S ù ;snqKd'

ckau Èkh ksñ;af;ka úYd, flala f.ählao Y%S ioyï wdY%uhg f.kú;a ;snqKq w;r fï tys PdhdrEm lsysmhl=hs'''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.