ඩුබායි කෝටිපතියන්ගේ ලුක් එකට කොළඹ වටේ සැපට පදින රත්තරන් කාර් එකක් - Photos


vqndhs fldaám;shkaf.a ¨‍la tlg fld<U jfÜ iemg mÈk r;a;rka ld¾ tlla - Photos
r;a;rka ld¾ .ek f,dal mqrd Okj;=ka w;r f,dl= b,a¨‍ula ;sfhkjd' ta w;r m%Odk ;ekla .kafka vqndhs lshk rg' fudlo tfy bkak fldaám;sfhda ;ukaf.a jdyk tl;=jg r;a;rka ld¾ tl;= lr.kafka úfkdaodxYhlg jf.a'

ta w;f¾ ,xldfõ mdrl;a r;a;rka ld¾ tlla hkjd lsh,d fï ojiaj, iudccd, Tiafia PdhdrEm tl;=jla yqjudre fjkjd'

ta .ek l;dny fjk ksidu wms fï ld¾ tl .ek fmdâvla fydh,d ne¨‍jd' r;a;rka ld¾ tlla fld<U gjqka tfla mÈkak ;rï bkak i,a,sldrhd ljqo @ ñksiaiqkag ;sín f,dl= m%Yakhla tal'

we;a;gu fï ld¾ tl rka wdf,ams; tlla jf.a nEÆ ne,aug fmkqkg tal tfyu fkfjhs' fï ld¾ tl jfÜ r;a;rka mdgg iaál¾ tlla .y,d ;uhs fï úÈhg mdf¾ hkafka' fldfydu jqk;a f.dvfofkla fï ld¾ tfla fmkqu .ek l;d fjoaÈ iuyrekï fï iaál¾ tlla ú;rhs lsh,d ld¾ tlg úys¿ lrkjd'
Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk 
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.