මුළු ඇඟම ලොමින් වැසුණු හඳුනානොගත් අභිරහස් සත්වයෙකු මුහුදු වෙරළේ - Photos


uq¿ weÕu f,dñka jeiqKq y÷kdfkd.;a wNsryia i;ajfhl= uqyqÿ fjrf<a - Photos
YÍrh mqrdjgu iqÿ meye;s f,dï j,ska jeiqKq y÷kd fkd.;a i;ajfhl= mS,smSkfha Dinagat ¥m;g f.dv .id ;sfnkjd' È.ska wä 20 la muK jk fï i;ajhdf.a isreßka ;ju;a f,a .,d hk nj;a trg udOH jd¾;d lr ;snqKd' 

miq.shod ms,smSkhg n,mE N+lïmkh fya;=fjka fï i;ajhd ñhhkakg we;s njg;a we;euqka iel m< lrkjd'

;ju;a y÷kd.; fkdyels fï i;ajhd ñh.sh úYd, ;,aufil=f.a krla jQ isrerla njg;a mßirfõ§ka wkqudk lrkjd' 

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.