කැන්ගරුවන් දණගැස්සවූ සිංහයින් දිවයිනට පැමිණි කපුගෙදරගේ උපන්දිනයත් සැමරූ හැටි - Photos


leka.rejka oK.eiaijQ isxyhska Èjhskg meñ‚ lmqf.orf.a WmkaÈkh;a ieurE yeá - Photos
úiaihs úiai ;rÕdj,s ch.%yKfhka miq Y%S ,xld l%slÜ ms, wo w¨‍hu lgqkdhl nKavdrkdhl .=jkaf;dgqm,ska Èjhskg meñ‚hd'

Tjqkaj ms<s.ekSug Y%S ,xld l%slÜ wdh;kfha iNdm;s ;s,x. iqu;smd, we;=¿ msßila iyNd.S ù isáhd' tfukau fuys§ Y%S ,xld l%Svl pdur lmqf.orf.a WmkaÈkho ieureKq w;r miqj udOH idlÉPdjlao meje;ajqKd'

fï tys PdhdrEm tl;=jhs'''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.