ජනප්‍රිය සංගීත කණ්ඩායමක් වූ සීදුව බ්‍රාවෝ හදිසි අනතුරකට ලක්වෙයි - Photos


ckm%sh ix.S; lKavdhula jQ iSÿj n%dfjda yÈis wk;=rlg ,lafjhs - Photos 
m%ix. fõ§ldfõ ckm%sh ix.S; lKavdhula jk iSÿj n%dfjda lKavdhu .uka.;a jEka r:h yÈis wk;=rlg ,laj ;sfnkjd'

Tjqka wo ^14& WoEik l;r.u n,d .uka .ksñka isáh§ fuu wk;=rg uqyqK § we;s njhs oek.kakg ,efnkafka'

wk;=frka ;=jd, ,enQ msßi fï jk úg foUrjej frdayf,a m%;sldr ,nñka isákjd'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.