අනියම් පහස සොයාගෙන ගිය ඉන්දුනීසියානු යුවළට දහසක් දෙනා ඉදිරියේ ෂරියා නීතියෙන් ලැබුණු දඬුවම (PHOTOS)


wkshï myi fidhdf.k .sh bkaÿkSishdkq hqj<g oyila fokd bÈßfha Ißhd kS;sfhka ,enqKq o~qju ^PHOTOS&
bkaÿkSishdfõ wdfÉ m%foaYfha  wkshï iïnkaO;djla mj;ajdf.k .sh hqj<lg Ißhd kS;sh u.ska ovqjï muqKqjd ;sfí'

ta fofokdgu li myr 26 ne.ska ,ndfoñks'

li myr ,ndfok wjia:dfõ Tjqka fofokdu fõokdfjka lE.iñka isák whqre oelafjk PhdrEm fm,lao úfoia udOH jd¾;d lr ;sfí'

bkaÿkSishdfõ Ißhd kS;sh l%shd;aul jk tl m<d;o wfÉ m<d;hs'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.