ලෝකයම මවිත කරමින් NASA ආයතනය සොයාගත් පෘථිවියට සමාන නවතම ග්‍රහ ලෝක 7 මෙන්න


f,dalhu uú; lrñka NASA wdh;kh fidhd.;a mDÓúhg iudk kj;u .%y f,dal 7 fukak
mDÓúhg iudk .%yf,dal y;la kdid wdh;kh úiska fidhdf.k ;sfnkjd

ksfõokhla ksl=;a lrñka Tjqka m%ldY lr we;af;a fuu .%yf,dal 7 u iudka;rj tla ;rejla jgd N%uKh ùuo úfYaI;ajhla njhs'

óg fmro mDÓúhg iudk .%yf,dal fidhdf.k ;snqKo tljr .%yf,dal 7 la fidhd.;a m<uq wjia:dj fuhhs' 

fuuÕska mDÓúfhka msg; Ôjh ms<sn|j kj n,dfmdfrd;a;= ;nd.; yels njghs kdid úoHd{hkaf.a u;h ù we;af;a'

wod< .%y f,dal uKav,h wdf,dal j¾I 40l ÿßka mj;sk njhs fï jk úg fidhdf.k we;af;a'

fï w;r NASA wdh;kh jeäÿrg;a m%ldY lr we;af;a wod< .%y f,dal 7ka 3la ñksia jdihg b;du;a iqÿiq uÜgul mj;sk njhs'

wod< .%yf,dal ;=< c,h iy jd;h b;du fyd| ;;ajhl mj;sk njhs tys jeäÿrg;a i|yka jkafka' 

fï w;r tu .%yf,dal 3 w;ßka tla .%y f,djla mDÓúhg iEu w;skau iudk nj tu jd¾;dfõ i|yka'

wod< .%y f,dal 7 my;ska'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.