හදිසි අනතුරකට ලක්ව දැඩි සත්කාරයේ ඉන්න ITNහි හසිත ගැන බිරිඳ තැබූ සංවේදී සටහන


yÈis wk;=rlg ,laj oeä i;aldrfha bkak ITNys yis; .ek ìß| ;enQ ixfõ§ igyk
iajdëk rEmjdysksfha udOHfõÈfhl= jk yis; wl,xl uy;d miq.sh bßod yÈis wk;=rlg ,lajqKd'

Tyq fï jk úg fld<U cd;sl frdayf,a oeäi;aldr tallfha m%;sldr ,nk w;r wk;=rg uqyqKmEu fya;=fjka Tyqf.a mshú l,amkdj ke;sj we;s njhs oek.kakg ,efnkafka'

Tyqg blauka iqjh m;d fï jk úg mkai," m,a,s" fldaú,a hk fndfyda wd.ñl ia:dkj, wd.ñl mQcd meje;afjkjd'

tlaore msfhla jk yis;.ek Tyqf.a ìß| f*ianqla Tiafia ;enQ ixfõ§ igykl=hs fï'''''

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.