ඊයේ අසේලගෙ ගැහිල්ල බලපු මුම්බායි ඉන්දියන්ස් පිල අද ඔහුව IPL වෙන්දේසියේදි ලක්ෂ ගණනකට මිලදී ගයි


Bfha wfia,f. .eys,a, n,mq uqïndhs bkaÈhkaia ms, wo Tyqj IPL fjkafoaisfhaÈ ,laI .Kklg ñ,§ .hs
fkdis;+ b‚ula l%Svd lrñka ´iag%ේ,shdj mrdch l< wfia, .=Kr;a; wo Èk meje;afjk 2017 IPL ;rÕdj,sfha§ uqïndhs bkaÈhkaia ms<g tlaùug wo jrï ,enqjd'

ta Tyqj bka§h remsh,a ,laI 30lg wf,ú ùu;a iuÕska' uqïndhs bkaÈhkaia msf,a ,is;a ud,sx.o l%Svd lrk w;r tu lKavdhfï mqyqKqlrefjl= f,iska ufya, chj¾Ok lghq;= lrkq ,nkjd'

ÈfkaIa pkaÈud,a jeks l%Svlhskago fujr IPL msáfha jrï wysñ fjoaÈ kjl l%Svlhkag fuf,i wjia:dj ysñùu i;=gg lreKla njhs Tyqf.a olaI;djka ms<sn|j i;=g m<lrk l%Svdf,da,Ska mjikafka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.