වෙන්න ගිය විනාශයක් වැලැක්කු බණ්ඩාරවෙල පොලිස් මෙහෙයුම - cctv video


fjkak .sh úkdYhla je,elal= nKavdrfj, fmd,sia fufyhqu - cctv video 
nKavdrfj, k.rfha udyd ud¾.hla whsfka ;snQ .ila j¾Id wjia:djl jefgkjd' .fia widudkH fi,ùula olsk fmd,sia wêldÍ ld¾hd,fha ld¾h uKav,h jyd l%shd;aul ù .i wi, kjd;d ;snQ jdyk ish,a, bj;alrùug;a ud¾.fha .uka.;a jdyk kj;d oukakg;a lghq;= fhdokjd' tfia fkdjkakg .i fmr,Sfuka úYd, ydkshla isÿùug bv ;snqKd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.