පෙම්වතුන්ගේ දිනය වෙනුවෙන් සුපිරි ගායකයා පෙම්වතුන්ට දුන්න අපුරු පණිවිඩය


fmïj;=kaf.a Èkh fjkqfjka iqmsß .dhlhd fmïj;=kag ÿkak wmqre m‚úvh
wdorjka;hskaf.a Èkh fyg ^14& fh§ ;sfnkjd' fï fya;=fjka ckm%sh .hl pdur ùrisxy ish f*ianqla .sKqu yryd igykla oud ;sfnkjd'

ta wkqj fyg Èkfha§ ;uka wdorh lrk mqoa.,hd ;udg wdorh lrkafkaoehs oek.; yels nj;a yeÕSïj,g jy,a fkdù fyg oji .ek is;k f,i;a Tyq mjid ;sfnkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.