අද තණතිල්ල කැන්ගරුවන්ට සුභ නෑ – කණ්ඩායම් ‍දෙකම දඟ පන්දුව ශක්තිමත් කරයි


wo ;K;s,a, leka.rejkag iqN kE - lKavdhï ‍folu oÕ mkaÿj Yla;su;a lrhs 
Y%S ,xldj iy ´iag%ේ,shdj w;r meje;afjk úiaihs úiai l%slÜ ;rÕdj,sfha ;=kajk ;rÕh wo wdrïN jkjd'

ta weäf,aä ´j,a msáfha§hs'

;rÕ 03lska iukaú; ;rÕdj,sfha Y%S ,xldj fï jk úg;a m<uq ;rÕ folu chf.k ;sfnkjd'

fï w;r Y%S ,xld wdrïNl ms;slre jk ksfrdaIka Èlaje,a,g cd;Hka;r l%slÜ ljqkais,fhka ;rÕ foll ;ykula mkjd ;sfnkjd'

thg fya;=j fojeks ;rÕfha§ oeùhdfuka miq úksiqre ;SrKhg wm%idoh m< lsÍu ksidhs'

fï wkqj Wmq,a ;rx. iu. ä,aIdka uqKùr bksu wdrïN lsÍug kshñ;j ;sfnkjd'

wo Y%S ,xld msf,a ms;slrejka úÈhg Wmq,a ;rx." l=i,a fukaäia" ä,aIdka uqKùr" pdur lmqf.or" wfia, .=Kr;ak" ñ,skao isßj¾Ok wo ;rÕhg l%Svd lrkjd'

weäf,aä ´j,a l%Svdx.Kh ms;slrejkag t;rï iyhla fkdolajk ksid lKavdhï folu ish oÕ mkaÿ heùfï n,we‚h Yla;su;a lsÍughs ;SrKh lr we;af;a'

ta wkqj fojeks ;rÕhg l%Svd l< ´iag%ේ,shdkq lKavdhfï fjkilao isÿfj,d ;sfhkjd' ta oÕ mkaÿ hjk l%Svl wevï iïmd lKavdhug le|úug ;SrKh lr ;sîuhs' tfukau Y%S ,xld lKavdhfï ju;a oÕmkaÿ hjk l%Svl ,laIdka i|leka o le|ùug kshñ; njhs jd¾;d jkafka'

m<uq ;rÕ fofla§u úYsIaG ms;syrUhl ksr;jQ wfia, .=Kr;ak .ek fï ;rÕfha;a yefudaf.u úfYaI wjOdkhla fhduq fj,d ;sfhkjd'

óg fmr ´iag%ේ,shdkq lKavdhu" tx.,ka; lKavdhu iy ol=Kq wm%sldkq lKavdhï iu. úiaihs úiai ;rÕ 02lg uqyqK § we;;a tu ;rÕ 02u mrdch ù ;sfnkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.