බස් එකේ වමනේ දැම්මානම් කාපට් හෝදපන් - ගැබිණි මවක් අසරණ කළ තිරිසන් බස් කොන්දොස්තරගේ පැටිකිරිය


nia tfla jufka oeïudkï ldmÜ fydaomka - .eì‚ ujla wirK l< ;sßika nia fldkafodia;rf.a meálsßh
.eì‚ ujla nia r:hl .uka lrk w;r;=r§ wehg we;sjQ frda.S ;;ajhla ksidfjka nia r:fhau jukh ùu ksidfjka fldamhg m;ajqKq nia r:fha fldkafodia;rjrhd úiska wehg nek jeÿkq mqj;la ms<sn|j lgdk m%foaYfhka jd¾;d fjkjd'

mqIamd kï jk fuu ldka;dj tÈk ud;D idhkhg hdu i|yd nia r:hg f.dvù we;af;a jdykhla hdug ;rï wf;a uqo,a fkdue;s ksid úh yelsh' weh niar:hg f.dv jQ wjia:dfõ fldkafodia;rjrhd úiska wehg wdikhla ,nd fokakehs lshkjd fjkqjg .ukdka;h olajd uqo,a ,ndf.k wehg biairyg hkakehs wK lr ;sfí'

ál ÿrla nia r:fha wiqkla fkd<eU .sh mqIamd isák wiSre ;;ajh ÿgq wfhl= wehg wdikh ,ndÿka w;r uo ÿrla h;au wehg Tlaldrhg tkakg úh' th md,kh lr.kakg mqIamdg fkdyels úh''

weh jdä ù isá wdikh we;=¨‍j nia r:fha jQ ldmÜ mqrd ore.enla l=fia ordf.k isg mqIamdf.a jukh .,kakg úh' fuhska fkdßiaiqkq fldkafodia;rjrhd úiska bjla bjla fyda lsisÿ ukqiailula fkdue;sj mqIamdg neK jeÿfka fuf,iskqhs'

˜‍fïl nia‌ tlla‌' f;afrkafka keoao jufka hkfldg t<shg odkak' uq¿ nia‌ tlu .| .ia‌ikjd' fudk lrefulg fïlg ke.a.o ukao''' jufka odkj kï ;ukaf.a jdykhla‌ wrka hkak ;snqKfka' n,kjd ;uqfig lrk foa wo' wdhs nia‌j, jufka fkdodkaku mdvula‌ W.kajkjd uu'''˜‍

nia r:h ;=, jQ fikÕ bÈßfha ;u ;sßika .;sh fldkafodia‌;r jñka f,djg fmkajQfha tf,isks' tajd lK jegqKq iekska mqIamdf.a oEi l÷,ska f;;a jqfKa wehj;a fkdoekSh'

wehf.a uj ˜‍wfka mqf;a thdg nfnla‌ yïn fjkak bkakjd' talhs jufka .sfha''' wmsg iudfjkak˜‍ lshd mejiqjdh'

kuq;a th i; mylg .Kka fkd.;a fldkafodia;r úiska ˜‍ug jevla‌ keye' nfnla‌ yïn fjkak bkakjdo keoao lsh,' tajd ´f.d,af,d n,d.kak' nia‌ tfla jufka odmq tl .ekhs uu l;d lrkafka'''˜‍ hEhs mejiSh'

ta;a iuÕska ud;D idhkhg wdikakhg meñ‚ mqIamd uj iuÕska nia r:fhka neihkakg is;=j;a th lrkakg fldkafodia;r bvÿkafka ke;' Tyqf.a ;sßika .;sh kej;;a t<shg meñ‚fha fuf,isks'

˜‍fldfya nyskako''' jufka odmq tajd fydaokafka fmd,sisfhkao''' Th u< crdj iqoao lrkak wmsg neye' tal ksid wms;a tla‌l .syska nia‌ tl fydao,d fokjd'''˜‍

th mejiQ ;ek uj úiska fufia mejiSh''''

˜‍wfka uy;a;fhda''' wmsg la‌,sksla‌ tlg hkak ;sfhkjd' mrla‌l= fjkak neye' wmsg nyskak fokak lreKdlr,d'''˜‍ .eìks ud;djf.a uj mejiqjdh'

˜‍fldfya nyskako''' isxy, f;afrkafka keoao' nia‌ tl fydao,d ñila‌ nyskak fokafka keye' lreKdlr,d lg jyf.k bkakjd˜‍

is;a ms;a ke;sjQ fuu ;sßika fldkafodia;r úiska ujg yd .eì‚ ud;djla jQ mqIamdg nia r:fhka neiSug bv ,ndÿkafka ke;'

idhkhg hk woyi w;ay, fuu wirK uj Èh‚h iuÕska lsf,daóg¾ 10l muK ÿrla f.dia nia r:fhka ish¿ fokd nei.;a miq óß.u k.rfha tla ia:dkhl nia r:h kj;d ;nd ldmÜ fidaod fokakg ù ;sfí'

;snQ wirKlu ksidu Tjqka tu ld¾h isÿlr we;s w;r uqo,a miqmi hk fujka ;srika .;s we;s tjqka ÿgq ;ek msg fldkaola we;sj l;dlrkakg wfhl= bÈßm;a fkdùu wm rfÜ wjdikdjla hehs úfgl isf;a'
Loading...

1 comment:

  1. පොන්න වේස බල්ලා. ලග පාතක ඉදිය නං කන පැලෙන්න ගහල බස් එකෙන් බිමට ඇදල දානව. බස් එකේ එක පිරිමියෙක් ඉදල නැද්ද මෙකට කතා කරන්න 😒😡

    ReplyDelete

Powered by Blogger.