පේරාදෙණිය කැම්පස් ගිහින් රැග් කල්ලියට බැඳුණු පුතා ගැන මවකගේ ඇසින් සංවේදී සටහනක්


fmardfo‚h leïmia .syska /.a l,a,shg ne÷Kq mq;d .ek ujlf.a weiska ixfõ§ igykla
fmardfo‚h kjl jo isoaêh iïnkaOfhka fï jk úg udOH Tiafia fukau wka;¾cd,h mqrdo oeä l;dnyla we;sj ;sfnkjd'

ta ksidu wo mqj;am;l ta fjkqfjka ,shejqKq ixfõ§ igykla ldf.a;a wjOdkhg fhduqj ;snqKd'

fuhska lshefjkafka ;u mq;d úiska fmardfo‚h iriúhg f.dia /.a lsÍulg yiqj isrNdrhg m;ajk ujlf.a ixfõ§ igykla jk w;r tys we;s ks¾udKYS,s nj ksidu wm th Tnfj; Wmqgd olajkakg is;=fjuq'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.