ගායන ශිල්පි දසුන් මදුෂාන්ට විදෙස් මාධ්‍යයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය චෝදනාවක් - කලාකරුවන්ට චෝදනා කිරීම වෙබ් අඩවියේ කැත පුරුද්දක්ලු


.dhk Ys,ams oiqka uÿIdkag úfoia udOHfhka u;aøjH fpdaokdjla - l,dlrejkag fpdaokd lsÍu fjí wvúfha le; mqreoaola¨‍
kj mrmqf¾ .dhk Ys,ams oiqka uÿIdka ,kavka kqjr yS;DD .=jka f;dgqmf<a§ u;aøjH <Õ ;nd .ekSfï isoaêhla iïnkaOfhka w;awvx.=jg f.k we;s njg úfoia fjí wvúhla f;dr;=re jd¾;d lr ;sfnkjd'

metro-uk'com keue;s tu fjí wvúh fmkajd fokafka oiqka uÿIdka <Õ fldflaka lsf,da.%Eï 02 la ;sî we;s njhs'

flfiafj;;a fuu fjí wvúh fujeks m%jD;a;s m< lsÍu iïnkaOfhka óg fmr;a wdkafoda,khlg k;= jQ fjí wvúhla jkjd'

f,dj mqrd isák ckm%sh l,dlrejka b,lal lr.ksñka fuu fjí wvúh jHdc f,i u;aøjH <Õ ;nd .ekSfï isoaê iïnkaOfhka mqj;a ks¾udKh lr m< lrk njhs jd¾;d fjkafka'

óg fmro fuu fjí wvúh yryd fujeks jHdc fpdaokd .Kkdjlg ,lajQ l,dlrejka úiska fuu fjí wvúhg wm%idoh m< lrñka iudc cd, Tiafia woyia m< lr ;snqKd' 

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.