චතුර සේනාරත්නගේ සුරූපිනි බිරිදගේ ෆොටෝස් ලීක් වෙලා


p;=r fiakdr;akf.a iqrEmsks ìßof.a f*dfgdaia ,Sla fj,d
p;=r fiakdr;ak lshkafka fï ojiaj, jeä fofkla l;d lrk pß;hla'Tn okakjo p;=r fiakdr;akg ,iaik ìßola isák nj @ kuq;a wehf.a kï" .ï fy,sfkdlrkak wms ;SrKh lrd' wmg wehf.a PhdrEm lsysmhla ,eî ;sfnkjd my;ska krnkak''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.