අතහැර දැමූ සිමෙන්ති කම්හලක් සුඛෝපභෝගී සුන්දර නිවහනක් බවට පත් වු හැටි


w;yer oeuQ isfuka;s lïy,la iqfLdamfNda.S iqkaor ksjykla njg m;a jq yeá
w;yer oeuQ isfuka;s lïy,la iqmsß myiqlï iys; iqkaor ksjykla njg m;ajQ mqj;la iamd{{fha ndisf,dakd k.rfhka jd¾;d fõ'

ßldfvda fnd*s,a kï .Dy ks¾udK Ys,amshd úiska jir 45 mer‚ w;yer oeuQ isfuka;s lïy, ñ,§ f.k we;s w;r miqj Tyq fuu isfuka;s lïy, iqkaor ksjila njg jeäÈhqKq lr ;sfí'

isfuka;s lïy, wNHka;rfha mej;s wdfõ‚l fldgia tf,iu r|jd .ksñka Tyq fuu fjkialu isÿlr ;sfí'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.