ළය පසාරු කරගෙන ගිලා බැස්ස ආදරය දුටු ජාතික රෝහලේ හෙදියක් ඇගේ ෆේස්බුක් ගිණුමේ තැබූ සංවේදී සටහන


<h midre lrf.k .s,d neiai wdorh ÿgq cd;sl frdayf,a fyÈhla wef.a f*ianqla .sKqfï ;enQ ixfõ§ igyk
wdorh" wms yefudau fydhkjd' yïnjqKq ojig yefudau i;=gq fjkjd' ta;a ld,hla hoaÈ mqxÑ mqxÑ m%Yak ksid ta wdof¾g tl tl ye,yemamSï tkjd'

ta fj,dj,a j,§ wdof¾ .ek wu;l fj,d ysf;a ;sfhk fldamh t<shg toaÈ m%Yak bjr fjkafka flfkl=f.a Ôú;hla wysñ fj,d" tfyu;a ke;a;ï ljodj;a wu;l fkdfjk u;lhla b;sßfj,d'

frday,a j, fiajh lrk f.dv fofkla fï jf.a isoaê .ek wkka;j;a wy,d oel,d ;sfhkjd' wkak ta úÈfha isoaêhla .ek myq.sh ojil ;ukaf.a f*ianqla .sKqfï PdhdrEmhla tlal i|ykla od,d ;snqfKa fld<U cd;sl frdayf,a wms ljqre;a okak y÷kk mqIamd fidhshd uy;añh'

we;a;gu ta PdhdrEmfha ;snqfKa urKhla' t;k ysáh ldka;djf.a mmqjg wehf.u ieñhd msysfhka wek,d' weh wjika yqiau fy<,d bjrhs'

wmg;a is;kak fndfyda foa b;sß lrñka fï .s,d neiai wdorh kñka weh ;enQ igykla''


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.