තියුණු තරඟයකින් පසු ශ්‍රී ලංකාවට ජය


;shqKq ;rÕhlska miq Y%S ,xldjg ch
ixpdrl YS‍% ,xld lKavdhu iy TiafÜ‍%,shdkq lKavdhu w;r fojk mkaÿjdr úiaihs úiai ls‍%lÜ ;r.h ch .ekSug Y%S ,xldj iu;ajqKd'

;r.fha m‍%:ufhka mkaÿjg myrÿka  TiafÜ‍%,shdj ish,a,ka  oeù ,l=Kq 173la ,nd .;a;d'
ms<s;=re f,i Y%S ,xld lKavdhu wjika mkaÿfõ§ ch ,nd.;a;d'
Y%S ,xldj fjkqfjka wfia, .=Kr;ak ,l=Kq 84 la ,nd .;a;d'
Bg yfha myr 5la iy y;f¾ myr 6la we;=<;a jqKd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.