මෙල්බර්න් පිටිය උණුසුම් වෙයි – ෆින්ච් සීකු එක්ක ගිය වලියේ වීඩියෝව මෙන්න


fu,an¾ka msáh WKqiqï fjhs - *skaÉ iSl= tlal .sh j,sfha ùäfhdaj fukak
ixpdrl Y%S ,xld lkavdhu yd Tiag%ේ,dhkq lKavdhu w;r meje;afjk úiahs úiai ;rÕdj,sfha m<uq ;rÕh fï jk úg meje;afjkjd'

m<uqfjka mkaÿjg myrÿka ´iag%ේ,shdkq lkavdhu óg iq¨‍ fudfyd;lg fmr ish bksu wjika l< w;r Tjqka mkaÿjdr 20 wjidkfha lvq¨‍ 6la oeù ,l=Kq 168la ,nd.;a;d'

;rÕfha 9jk mkaÿjdrfha ´iag%ේ,shdkq kdhl wefrdka *skaÉ yd iSl=f.a m%ikak w;r Wkqiqï jpk yqjudrejla isÿjqKd'fï tu wjia:dfõ ùäfhda mghhs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.