සොභාදහම සමඟ අනුගත වෙමින් ජීවත් වන නකල්ස් කඳුවැටියේ සුදු හාමුදුරුවරුවෝ


fidNdoyu iuÕ wkq.; fjñka Ôj;a jk kl,aia l÷jeáfha iqÿ yduqÿrejrefjda
úfoaYsl NslaIQka jykafia,d lsysm kulf.a kl,aia lÿjeáh wêrlaIs;fha msvqisÕd jäñka" Ndjkdkqfhda.Sj isák cdhdrEm lsysmhla fï Èkj, iudc cd, Tiafia olskakg ,efnkjd' ta w;r iqr;,a i;=ka /ilao fuu iajdóka jykafia,d iómfha Ôj;a jk w;r Wkajykafia,d b;d wdorfhka tu i;=ka /ln,d .kakd njo jd¾;d ù ;snQk w;r iajdókajykafia,df.a ksoyig ndOd fkdl, hq;= ksid wm fuys jeä úia;r m, fkdlsÍug ;SrKh l, nj;a lreKdfjka i,lkak'

oyila wdYdjka ueo .syshka wNsnjd mxfÉkaøhka mskùug fjrork NslaIQka jykafia,d isák iudchl" ish¨‍ iem iïm;a w;yer msKavmd;slj fidNdoyu iuÕ wkq.; fjñka Ôj;a jk NslaIQka jykafia,do fï iqkaor f,dalh ;=, Ôj;a jk nj my; cdhdrEm kerôfuka Tng ;yjqre jkq we;'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.