හඟුරන්කෙතම හඬවමින් අනියම් පෙම අවසන් ගමන්ගිය හැටි සංවේදී අය බලන්න එපා


yÕ=‍rkafl;u y~jñka wkshï fmu wjika .uka.sh yeá ixfõ§ wh n,kak tmd 
úis foyeúßÈ ldka;djla >d;kh lr ksji ;=< j,oud Bg Wäka r;= isfuka;s w;=rd ;sìh§ Bfha ^23& isrer fidhd.;a nj yÕ=‍rkafl; fmd,sish mjikjd'

fufia >d;kh lr we;af;a fyajdyeg mÈxÑ úis foyeúßÈ tlaore ujla njhs jd¾;djkafka'  

iellre 33 yeúßÈ msfhl= jk w;r Tyq fuu ldka;dj iuÕ l,l isg wkshï weiqrla mj;ajd ;sfnk nj;a Tyqf.a kS;Hdkql+, ìß| úfoaY .; ù we;s nj;a fmd,sish l< uQ,sl mÍlaIkj,§ fy<sù ;sfnkjd'

fuu >d;kh isÿj we;af;a bl=;a ckjdß ui 29 jeksod fyda Bg wdikak ld,hl njhs fmd,sish i|yka lf<a'

kdhhdula fya;=fjka ck;dj bj;a l< m%foaYhl ;sfnk md¿ ksjil§ fuu >d;kh isÿù we;s w;r Tjqka tu ksjfia Ôj;aj ;sfnkjd'

>d;khg ,la jQ ldka;dj iy iellreg orefjl= o isák njhs fmd,sish i|yka lf<a'

flfia fj;;a fuajk úg iellre m%foaYfhka m,d f.dia we;s njhs jd¾;djkafka'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.