රුපියල් තුන්සීයක පගාවක් ගත් පවට විසි වසරක් මළවුන් සමඟ ජීවත්වෙන රාජ්‍ය සේවකයා


remsh,a ;=kaiShl m.djla .;a mjg úis jirla u<jqka iuÕ Ôj;afjk rdcH fiajlhd
Ôú;fha wi;=gq odhl ld,hla .;fjoa§ bka j.lSu neyer lsÍu yd ys;g iykhla ,nd.ekSug ñksiaiq Bg úúO ks¾jpk ,ndfoa' we;euqka lshkafka wm, ld,hla njh' ;j;a msßila lshkqfha lreuh hkakh' ;j;a msßia lshkafka fmr l< wl=i,a m<§ ;sfnk njh' ;j;a msßia lshkafka fuf,dj§ isÿl< mõ máika § we;s njh' ;j;a iuyre lshkafka ish,a, isÿjkafka ;ukaf.a fkdie,ls,a, ksid njh'
tfy;a fï ish¨‍ foa m%;slafIam lrñka ;uka l< jrog ;ukau o~qjï ,nd§ oekg o~qjï ,nk wmQre mqoa.,hl= ms<sn|j wmg jd¾;d úh' ta .f,afj, l,djej mdf¾ fí,shlkao m%foaYfhks' .f,afj, mÈxÑ ÿñkao nKavdrkdhl uy;d wmg fï wmQre mqoa.,hd ms<sn|j oekqï§u;a iuÕ wms Tyq fidhdf.k .sfhuq'

Tyq kñka rKùr wdrÉÑf.a fodka fåúÙ ^75& fjhs' fï mqoa.,hdf.a úfYaI;ajh jkafka jir úiail muK ld,hl isg fí,shlkao fmdÿ iqidk N+ñfha ;kd we;s u<isrere N+uodkh lsÍug fmr u| fõ,djla ;nd ;sîu i|yd bÈlr we;s l=vd uvqfõ Ôj;a ùuhs' ñkS fmÜá ;nk fldkal%SÜ nxl=fõ ksod .ekSuhs' Bg;a jvd úfYaI;ajh jkafka fï mqoa.,hd óg fmr uyck fi!LH mÍlaIljrhl= ùuh' bx.%Sis isxy, NdIdj l;d lsÍug ,sùug b.ekaùug we;s yelshdj o ;j;a úfYaIhls'

uyck fi!LH mÍlaIljrhl= f,i wkqrdOmqr m%foaYfha fiajh lrñka isák ld,fha yrla uia lv ysñhl=f.ka remsh,a 300l w,a,ia uqo,la ,nd .ksoa§ fuu mqoa.,hd w,a,ia fyda ¥IK fldñifï ks,OdÍkag yiqù wêlrKhg bÈßm;a fldg tl, kS;sfhka o~qjï ú| j¾;udkfha ;uka l< nrm;< jrog ;uka úiska kshuler f.k ;sfnk o~qju ú¢ñka isàu o úfYaI;ajhls'

tu o~qju kï Ôú;dka;h olajd uqo,a WmhSula fkdfldg ,efnk fohlska l=i mqrjdf.k fidfydklg ù ñh hk ;=reu tys Ôj;aùuhs' fuu wreu mqÿu o~qjï ú¢k fåúÙ uy;d yuqù wms Tyq iuÕ l;d lf<uq'

—we;a;gu udj n,kak fï lk;a;g wdmq Tn;=uka,d fndfydau  f.!rjfhka ms<s.kakjd' ux b;ska fï wjqreÿ úiailau fï fidfydfka ;uhs bkafka fï .fï yefudau jf.a ug lkak álla fokjd˜'

—uf.a Wmka.u yexje,af,a" uu rfÜ fndfyda m%foaYj, ysáhd' wka;sug ;uhs fuf;kag wdfõ' f.dvla l,a ysáhd mkai,a m,a,sj,' wka;sug uu fidfydk f;dard.;a;d wka;su ldf,a fu;ku f.jkak˜

—uu biair wkqrdOmqr uyck fi!LH mÍlaIljrhd yeáhg ;uhs fiajh lf<a' uu lido nekafoa keye'˜ ta bkak w;f¾§ ;uhs uu f,dl= jrola lf<a' wog;a uu ta jrog ;uhs fï o~qjï kshulr.kq ,en ;sfhkafka uu úiskau' uu uialv ldrfhl=f.ka remsh,a 300l uqo,la .;a;d' uia lfålg wkque;shlg' tod fjiaj<df.k ysgmq ks,OdÍ udj w;awvx.=jg .;a;d' o~qjï úkaod /lshdj wysñ jqKd' Bg miafia uu ;ek ;ek áhqIka mka;s l<d' ta;a yeu fj,dfju ug u;la jqfKa fï lrmq jerÈ jefå' remsh,a Y; ksid uf.a /lshd" wOHdmkh" mjqf,a wh fï ish,a,gu ydkshla jqfKa' uu l,amkd l<d ;ksju fldfya yß .syska Ôj;a fjkak' i,a,sj,ska f;drj lõreyß ÿkafkd;a ld,d fmd;la m;a;rhla lshj,d Ôú;fha h:d¾:h wjfndaO lr,d uefrkak' ta uefrk .uk hkak iqÿiqu ;ek fu;k' ta ksid uu fu;k bkakjd'˜

—ug ifydaorfhla ysáhd' thd oeka bkakjo uereKo lsh,d okafka keye' uu fiõfj;a kE' thd,d udj fidhdf.k wfj;a kE' wdfha kï tkafka ke;sfjhs' oeka ug wjqreÿ ye;a;E myla fjkjd' Th ;j ál ojila b|,d ueß,d hdú fu;ku˜

—fï fidfydfka boa§ uu ljodj;a nh fj,d keye' fyd,auka oel,d kE' uu fï ksod .kak fldkal%SÜ ,E,af,a fï wjqreÿ úiaig ñkS lShla ;sh,d weoao' .fï ljqre yß uereKdu N+ñ odkh lrk fj,djg uu fu;kska tydg hkjd' thd,d ñkS fmÜáh fï uu nqÈhk tfla ;sh,d wjika f.!rj olaj,d j<od,d hkjd' Bg miafia uu weú,a,d w;= m;= .d,d wdfh;a ksod.kakjd' nhla fjkak fohla keyefka' fudlo uu ys; fyd|g yodf.k bkafka' wjfndaO lrf.k ;uhs bkafka'˜

Tyq Ôj;ajk iqidk N+ñfha msysá uvqj


—uf.a .ï m<d;aj, úia;r lshkak uu wlue;shs' fudlo ta wh fidhdf.k wdfjd;a tal ÿlg fya;=jla fjkjd' uu wkqrdOmqr" fmdf<dkakrej" l=reKE., wd§ m%foaY .Kkdjl msßfjkaj, fkdñf,a bx.%Sis W.kakeõjd' fudkjd lrkako b;sydifha rcjreka mdf¾ ysÕdld,d ;sfhkjd' lïmd fjkak fohla kE' wms lrk yeufoagu m%;sl%shdjla ;sfhkjd' wms tal okafka ke;=j jev lrkjd' ta ksid iuia; ck;djg lshkafka ta .ek wjfndaOfhka fiajh l< hq;=hs' tfyu ke;a;ï m%;sl%shdj tkl,a ;ukau okafka keye' wms lr.kak foaj,aj,g wms úiskau jkaÈ f.jkq ,eìh hq;=hs' uu;a ta jkaÈh ;uhs fï f.jkafka' tod fï remsh,a 300 fkdf.k uf.a jegqfmka i;=gq jqKd kï wo uu fyd| fiajlfhla' ta;a wo uy uÕg fj,d urKh tk;=re uÕ n,d bkakjd' uu bf.k .;af;a lgq.iaf;dg fika weka;kSia fldf,aÊ tfla' wms bf.k .;af;a tx.,kaf;ka wdmq whf.ka' ta ldf,a bf.k .;af;a Tlafldu bx.%Sisfhka'˜

—fudkjd WK;a jevla keye jerÈ lr,d wmsg fyd¢ka bkak nE' ljqre fyda oek oek jrola l<du ;ukaf.a há ys; fïl lsh lshd jO fokjd' f,v lrjkjd' nh we;s fjkjd' iudchg fldmuK fyd| uQK fmkajdf.k msrejg we|f.k f,dl= hdk jdykj,ska .sh;a jevla kE' ;uka yoj;ska uyd ÿlla ú¢kjd' tal lgj;a fmakafka keye' ta yoj;ska ú¢k ÿl ;uhs uu fï ke;slr .kafka' wvqu ;rfï ñka u;= bmfok njhl§ fyda uf.a w;ska fujeks je/oaola fkdfjkak lsh,d' fïjd uu wuq;=fjka lshkak wjYH keye' jerÈ lrmq wh ´kE ;rï bkakjd'
 ;ukaf.a yoj;g ;Ügq lr,d wykak' thd ;uhs fï ish,a,gu W;a;r fokafka' ta W;a;f¾ ldgj;a fkdlSjdg jevla kE' tal ,shfjkak ´k ;ek ,shú,d bjrhs' ta ksid mq¿jka ;rï jerÈ wvqfjka lrkak' ck;djg Woõ lrkak' oeyeñka Ôj;a fjkak' t;fldg fï jf.a Ôú; f.jkak fjkafka keye' we;a; wjfndaO lr.kak W;aidy lrkak˜
Wmqgd .ekSu ( www.lankadeepa.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.