“සිදු“ගේ නැන්දා පිටරට ඉඳළා කරන සෙල්ලම් හෙළිවෙයි(වීඩියෝ)


—isÿ—f.a kekaod msgrg b|<d lrk fi,a,ï fy<sfjhs^ùäfhda&

isÿ fg,s kdgHh .ekkï wms óg fmr ´k;rï iqúfYaIS foaj,a Thd,g lsh,d ;sfhkjd' ta jf.au fkdfhl=;a wdldrfha   wkdjrK;a fjí f.disma ;=,ska fmkajd §,d ;sfhkjd'

fï lshkak hkafk;a ta jf.a wkdjrKhla .ekhs'  yenehs ta isÿ kdgHh .ekkï fkfjhs' fï kdgHfha rÕmdk —isÿ — f.a pß;hg mk fmdjk fk;au wldIañ;f.a kekaodf.a isoaêhla .ekhs'

Thd,d ljqre;a okak mßÈ wms óg fmr;a fï isÿf.a kekaof.a úia;r m%pdrh l<d' yenehs wms lsõfõ kï kE fuhd ldf.a  ljqo lsh,d'

fï ;re‚hf.a ku kd;dId fyd|g .S; .dhkd lrkak  mq¿jka' yenehs Tkak ,xldfõ kï fkfjhs fuhd bkafka' fï jk úg u,hdishdfõ ;uhs /lshd lghq;= lrkafka'

fuhd /lshdj lrk w;rjdrfha ;uhs ix.S; lghq;= j, ksr;fj,d bkafka' Tkak fldfydu yß wehf.a w¨‍;au ùäfhdajla fï jk úg m%isoaO lr ;sfnkjd'

tu ùäfhdaj we;=¿ weh úiska .dhkd lrk ,o ùäfhda my;ska n,kak'


නාතාෂාගෙන් තවත් ගීතයක්....
Posted by Gossip Una - ගොසිප් උණ on Monday, February 6, 2017
ඇත්තටම දක්ෂයි... මේ අපේ රටේ කෙල්ලෙක්...දක්ෂ නම් අගය කරමු
Posted by Gossip Una - ගොසිප් උණ on Tuesday, November 22, 2016


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.