තරඟ දෙකම දිනපු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අද වුනදේ මෙන්න


;rÕ folu Èkmq Y%S ,xld lKavdhug wo jqkfoa fukak 
Y%S ,xldj iu. mej;s ;=kajk iy wjika 20 hs 20 ;r.fhka ,l=Kq 41 l chla ,nd.ekSug Tiag%ේ,shd lKavdhu iu;ajqkd' 

weäf,aäys§ mej;s ;r.fha ldisfha jdish Èkq Y%S ,xld lKavdhfï wdrdOkh u; m<uqfjka mkaÿjg myrÿka Tiag%ේ,shdj kshñ; mkaÿjdr 20 wjidkfha lvq¨‍ la oeù ,nd.;a ,l=Kq ixLHdj 187 la' 

tarka *skaÉ 53 hs' mkaÿ 43 lska ,nd.;a tu ,l=Kq 53 g y;f¾ myr 5 la iy yfha myr 3 la we;=,;a jqkd' 

uhsl,a la,ska.¾ fõ.j;a ,l=Kq 62 la ,nd.;af;a mkaÿ 43 lska' 

Bg y;f¾ myr 6 la iy tla yfha myrla we;=,;a' 

fnka vkala ,l=Kq 28 la ,nd.;a;d' 

mkaÿ heùfï§ ,is;a ud,sx. iy oiqka Ydkl lvq¨‍ fol ne.ska ì|fy¨‍jd' 

ms<s;=re bksu fjkqfjka mkaÿjg myrÿka Y%S ,xldjg mkaÿjdr hs mkaÿ la wjidkfha ish¨‍fokd oeù ,nd.ekSug yelsjqfha ,l=Kq 146 la muKhs' 

È,aIdka uqKùr 37 hs' 

ñ,skao isßj¾Ok ,l=Kq 35 la /ia l,d' 

miq.sh ;r. fofla§ by< olaI;d oelajq wfia, .=Kr;ak wo ;r.fha§ ,nd.;a ,l=Kq ixLHdj 4 la' 

Wmq,a ;rx. iy l=i,a fukaäia ,l=Kq 14 ne.ska ,nd.;a;d' 

wevï iïmd iy fÊïia f*dalak¾ lvq¨‍ 3 ne.ska ì|fy¨‍jd'

flfiafj;;a fuu ;r.dj,sfha m<uq ;r. 2 ch.;a Y%S ,xldj ;r.dj,sfha ch ysñlrf.k ;sfnkjd'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.