අනූෂා හොඳ කෙනෙක්. මගේ හිත කවදාවත් රිද්දන්නේ නැති කෙනෙක් - එකට ඉඳන් ගත්ත ෆොටෝ ගැන රන්ජන්, අනූෂා ඇත්ත එළියට දමයි


wkQId fyd| flfkla' uf.a ys; ljodj;a ßoaokafka ke;s flfkla - tlg b|ka .;a; f*dfgda .ek rkacka" wkQId we;a; t<shg ouhs
fmdarej u;§ uqÿ udre lrk whqre oelafjk ùäfhdajla yd PdhdrEm lsysmhla wka;¾cd,fha yqjudre jqKd' fï ms<sn|j fndfyda fofkl= w;r l;dnyla we;s jqKq w;r we;euqka mejiqfõ rkacka yd wkQId fydr ryfiau újdy ù we;s njhs'

kuq;a tu l;dj i;H wi;H;dj ms<sn|j fï jk úg Tjqka mqj;am;lg woyia olajd we;af;a fuf,iska''''

—PdhdrEm ál wka;¾cd,fha .sysx ál fõ,djla hkak l,ska ug weu;=ï f.dvdla wdjd' jeämqru ;snqfKa fpdaokd'' ldgj;a fkdlshd fjÙka tl .;af;a wehs lsh,hs weyqfõ' keoehska hd¿fjda mjd l,n, fj,d' yefudau wmsg iqn me;=jd'.e<fmku fcdavqj lsh,;a f.dvla wh lsõjd'we;a;gu uf.a Ôúf;a iqkaoru ojila ta úÈyg f.jqkd lsh,hs uu ys;kafka'

fudlo rxcka whsh;a úfkdaohg nr flfkla' f*dfgdia .kakfldg uqyqKg uqyqK <x lrkak lshoaÈ rkacka whshd uf.a uqyqK isôkjd' b;sx tajd ;uhs wka;sfïg PdhdrEm.; fj,d ;sfhkafka' ta jf.au újdyhg l,ska fyd| ßhi,a tlla .;a;d' n¢k tl;a f,ais keye lsh,hs ys;=fKa'˜ hkqfjka weh i|yka lr ;snqKd'

fï w;r tu PdhdrEm iïnkaOfhka rkacka olajd ;snqfKa fujka woyila'

—´iag%ේ,shdfj bkak uf.a wlald mjd fïjd oel,d l;d lf<a yß ÿflka' wehs yÈisfh ;ks ;SrK .kafka lsh,d wlal we~qjd' Thd l%sia;shdks wd.fï wkqId fn!oaO' oeka ta <uhd Thdf.a wd.ug .kakjo lsh,d weyqjd' Thdf.a foaYmd,k .uk fjkia' thd .sh wdKavqjg jev l< flfkla' oeka taj;a fjkia lrkjo lsh,d weyqjd' m‍%Yak f.dvhs'

wkQId fyd| flfkla' uf.a ys; ljodj;a ßoaokafka ke;s flfkla' ;ju ug ;kslu oeks,d keye' ta;a oefkk ld,hla ths' todg uu Ôúf;a fjkila lr,d ;sfhkak;a mq¿jka' ke;sfjkak;a mq¿jka' ta;a ;ju uu fufyuuhs'˜


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.