හිතුවක්කාර වුණු නිරෝෂන් දික්වැල්ලට තරඟ තහනමක් ?


ys;=jlaldr jqKq ksfrdaIka Èlaje,a,g ;rÕ ;ykula @ 
Y%S ,xld msf,a wdrïNl ms;slrefjl= f,iska l%Svd lrk ksfrdaIka Èlaje,a, yg ;r. ;ykula mekùfï wjodkula u;=j ;sfnk njg l%slÜ wdrxÑ ud¾. Tiafia f;dr;=re jd¾;d fjkjd'

wjika mkaÿjdr 20 ;r.fha§ oeù hdu iïnkaOfhka isÿ l, yeisÍu yd ol=Kq wm%sldkq ;r.dj,sfha§ we;s jQ ;;ajho óg n,md ;sfnkjd'

ta wkqj fyg ^21& WoEik 11 g fï ms<sno meñ‚,a, úNd. lSÍug kshñ;hs' bka wk;=rej ;r. tlla fyda foll ;ykula Èlaje,a, yg mekùfï wjodkula u;=j ;sfnk njhs l%slÜ wdrxÑ ud¾. jeäÿrg;a f;dr;=re jd¾;d lrkafka'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.