බිරිඳ ගැන එදා ෆේස්බුක් ඔස්සේ තැබූ සටහන ගැන විරාජ් පෙරේරා අද කියන කතාව


ìß| .ek tod f*ianqla Tiafia ;enQ igyk .ek úrdÊ fmf¾rd wo lshk l;dj 
yq.sh ojil úrdÊ fmf¾rd lshk wms ljqre;a okak k¿jd Tyqf.a ìß| .ek f*ianqla tfla wmQre igykla ;nd ;snqKd' ta wehf.a ,iaik rEmh wïud flfkla jqKq ksid ke;sfj,d .shd lsh,d' ta;a ta wdof¾ ;du;a fjkiafj,d kE lsh,d ;uhs úrdÊ lsh,d ;snqfKa'

fï Tyq tod ;enQ igyk .ek mqj;am;lg lsh,d ;sfhk l;dj'''''


fï ojiaj, úrdÊ mrudo¾YS ieñfhla úÈhg ckm%shhsfka''@

Th lshkafka uu f*ianqla tfla odmq fmdaiaÜ tl .ek fjkak we;s' uu uf.a ìßh .ek f*ianqla tfla ;nmq igykla f.disma ihsÜj,;a m< jqKd'

ysáyeáfha ìßh .ek tjeks m<lsÍula lrkak ys;=fõ''@

/lshdj iy IQáx ksu lr,d f.or wdmq tl ojil ;uhs uu ta m< lsÍu lf<a' uf.a ìßh ug ,efnkafka mdi,a ldf,a b|ka ;sín wdor l;dfõ m%;sM,hla úÈhg' oeka wmsg ÿfjl=hs mqf;l=hs bkakjd' ÿj breIs' thdg wjqreÿ folhs' mq;d rhkag jhi udi folhs' ;d;a;d flfkla jqKdu wïud flfklaf.a yeÕSu;a f;areï .kak mq¿jka' ug ys;=Kd uf.a ìßh uf.a mrïmrdj biairyg f.kshkak orefjda fokafkl=;a §,d fldÉpr lem lsÍulao lrkafka lsh,d' uu wef.a ta lemlsÍu w.h lr,d ta igyk lf<a'

we;a;gu ìßhg ;sfhk wdof¾ fmkakkako ke;akï ;uka wdorŒh ieñfhla lsh,d rgg f,daflg fmkakkako ´k jqfKa''@

tal tl tl úÈhg fmakak mq¿jka' uf.a mjq, fyd| uÜgfï ;sfhk mjq,la' b;sx ug wdof¾ lrk msßila bkakjd' ta whf.a Ôú;;a uf.a mjq,a Ôúf;a jf.a ;;a;ajhlg f.akak mq¿jka kï tal fyd| fohla' uu uf.a mjq, .ek uf.a fm%d*hs,a tfla fmdaiaÜ tlla oeïfï' tfyu oeïu;a fkdoeïu;a uu mjq,a Ôú;h fyd|g .; lrk j.lSï ork msfhla' fï jf.a yeÕSula ieñhkaf.a ysf;a ;sfhkak mq¿jka' ta;a uu ta yeÕSu igykla úÈhg ;sínd' talhs fjki'

fï jf.a foalska úrdÊ ckm%sh;ajho fyõfõ''@

uu uf.a ìßh l< fiajh we.hqfõ' uu fï jf.a foalska ckm%sh;ajh fyõfõ keye' lafIa;%fha uu ckm%sh ke;sj we;s' uu Wi uy; k¿fjla fkfjhs' yenehs uu lrmq foaj,aj,ska fma%laIlhkaf.a ckm%sh;ajh Èkd.;a;d' ta ckm%sh;ajh ;sfhoaÈ fï jf.a foalska ug ckm%sh fjkak jqjukd kE'

úrdÊ ìßh .ek lrmq m< lsÍug fodia lshmq wh;a ysáhd fkao''@

ìßh le; jqfKa orefjda fokafkla ug §mq ksid lsh,d uu lsõjd' wehf.a rEmh fjkia jqfKa uu ksid' ta m< lsÍu iuyre úfõpkh lr,;a ;snqKd' ìßh .ek ldgj;a ;shkak neßjqKq igykla uu ;sífí' uu lshmq foa wdofrka ms<s.;a; wh;a ysáhd'

we;a;gu ìßh le; fj,do''@

ug meyeÈ,s lrkak ´k jqfKa uq,a ldf,a ysáhg jvd fmkqfuka thd fjkia fj,d lsh,d' le;fj,d lsõfõ talhs'

ìßhf.a w.h f.dvdla oeks,d jf.a''@

p;+ lshkafka bjiSula ord.ekSula ;sfhk flfkla' we;a;gu uf.a ìßh foúfhda ug ÿkak ;E.a.la'

úrdÊ iqrEmS rx.k Ys,amsksfhda tlal ´k ;rï rÕmd,d we;s' ta lsisu flfkla .ek úfYaI yeÕSula oeks,d keoao''@

uu ;reK rx.k Ys,amsksfhda tlal jev lr,d ;sfhkjd' yenehs uf.a je/È yeisÍï keye' ,iaik ,iaik fldÉpr foaj,a yïnjqK;a ta yeufoau miafia bnd.df;a ÿjkak nE' yenehs wmsg ;j;a whf.a úfYaIlï oefkkjd' tal ´k flfklag isoaO fjkak mq¿jka fohla'

tlg rx.khg iïnkaO jqKq rx.k Ys,amskshkaf.ka úrdÊ ldgo jvd;a leue;s''@

uu kfhdañ ;laIs,dg leue;shs' fudlo weh olaI rx.k Ys,amskshla' ta jf.au úkq isßj¾Okg;a leue;shs' ta wef.a ksy;udkSlug'

wreujka;sf.ka miafia úrdÊ mqxÑ ;srfha ;j mshjrla ;shkak hkjd lsh,d wdrxÑhs''@

Tõ' uu ,s,ka; l=udrisßf.a ˜‍uq;=ud,s˜‍ fg,s kdgHhg iïnkaO jqKd' tafla uu ksrEmKh lrkafka m%Odk pß;h fkfjhs' yenehs tal udj oel,d ;sfhkjdg jvd fjkia úÈhg olskak mq¿jka pß;hla' ,s,ka; l=udrisß ;uhs b÷jÍ fg,s kdgHfhka udj fg,s kdgHj,g f.kdfõ' b;sx ug fï wjia:dj;a Tyqf.ka ,enqKd'

fg,s kdgH k¿jd lshkjg jvd úrdÊg f,an,a jeÈ,d ;sfhkafka ñhqisla ùäfhdaj, rÕmdk k¿jd lsh,d' úrdÊ talg leue;so''@

Tõ' uu tal leue;af;ka Ndr.kakjd' uu fï fjkfldg ñhqisla ùäfhda tlish mkyl ú;r rÕmd,d ;sfhkjd' ñhqisla ùäfhdaj lshk foa my<u uÜgfï ukqiaihdf.a b|ka by<u flkd olajd n,kjd' mrK" w¨‍;a Ys,amSkaf.a ñhqisla ùäfhdaj,g uu iïnkaO fj,d ;sfhkjd' Tjqka Tjqkaf.a jefâ ckm%sh lr.kak udj mdúÉÑ lrkjd' ug ta .ek i;=gqhs'

B<Õ mshjr iskudjo''@

uf.a wjidk b,lalh iskudj' uu fjf<| oekaùï" fg,s kdgH" ñhqisla ùäfhda lshk udOH ;=fkau rÕmdkjd' iskudjg;a <Õ§u tl;= fjkak mq¿jka fjhs lsh,d ys;kjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.