නීතීඥ සහයක් නැතිව, පොලිසියෙන් දාපු නඩුවක් දිනපු නුවන් තුසිත - වීඩියෝ


kS;S{ iyhla ke;sj" fmd,sisfhka odmq kvqjla Èkmq kqjka ;=is; - ùäfhda 
uf.a mshd od,d .shd'''
uu biafldaf,a .sfha 6 jirg ú;rhs'''

wêlrK lghq;a;l§ kS;S{ iydh ,nd .ekSu idudkH ;;a;ajhla' 

tfy;a .ïfmd< fmd,Sish u.ska f.dkql< fpdaokd follg kS;S{ iyhla fkdue;sj fmkS isá ;reKfhla tu fpdaokd j,ska ksoyia ùfï mqj;la .ïfmd< ufyaia;%d;a wêlrKfhka jd¾;d jkjd' 

.ïfmd< - we;a.d, fld<‚h ,smskfha mÈxÑ kqjka ;=is; l=udr  2014 jif¾ wfma%,a 20 fjksod .ïfmd< isxymsáh m%foaYfha§ îu;aj ßh meoùu iy fmd,sia rdcldßhg ndOd lsÍu hk fpdaokd hgf;a .ïfmd< fmd,Sish u.ska w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a l<d' 

flfia fj;;a t,a, jQ fpdaokd m%;slafIam l< ;=is; jir 3 l ld,hla fuu kvqjg uqyqK § we;af;a kS;s{ iyhla ,nd fkd.ksñka' 

fmd,sia ks,OdÍkaf.a yria m%YaklsÍï yuqfõ ;u ia:djrh Tmamq l< ;=is; fuu kvq lghq;a; ksis mßÈ f.dkq lr fkdue;s nj wêlrKhg ta;a;= .ekaúug  iu;ajqKd' 

ta wkqj" jir ;=kla mqrd úNd. jQ fuu kvqj .ïfmd, ufyaia;%d;a pdkaokS óf.dv uy;añh úiska wjika lf,a kqjka ;=is; l=udrg t,a, ù ;snQ fpdaokd foflkau ksfodia fldg ksoyia lrñka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.