මියයන්න පෙරදිනෙක වෙඩිකා නැසුණු සමයං කළ පාපොච්චාරණය


uu jeo.;a mjq,l fld,af,la' uu ke;sjqK;a uf.a orejdg jeo.;a wkd.;hla fokak ´ks" - 
ñhhkak fmrÈfkl fjäld keiqKq iuhx l< mdfmdÉpdrKh
zziuhxzz fkdis;+ fudfyd;l nkaOkd.dr niar:hla ;=< ;j;a 6 fofkl= iuÕ wjika yqiau fy<Sh' tf,i ñhhEu Tyqf.a ffojfha ,sheù ;sfnkakg we;s kuq;a iuhx kï ta .ek isyskhlskaj;a fkdis;kakg we;'

wú.;af;da wúfhkau kefi;s hk f,dal kshuhg wkqj wo iuhx Ôj;=ka w;r ke;' Tyqo jfrl idudkH ;reKfhl= fuka Ôúldj f.jdhkakg is;=jd jkakg neßke;'

kuq;a iudc jgmsgdj Tyqj fjkia l< whqre;a ;ukaf.a mjq,a Ôú;h .ek;a ñhhkak fmr Èfkl Tyq hï mqoa.,fhl=g lshd ;sìK' iuhxg mdfmdÉpdrKhla lrkakg wjYH úh'

,shqïlre iuxhj iïnkaO lr.;af;a ta wkqjh' u;=oelafjkafka udrhd oel oel ;u w;S;h yd wkd.;h .ek Tyq mqj;am;la yuqfõ l< tlu l;dj jk w;r Tyqf.a Ôú;fha fkdÿgq me;a;la wkdjrKh lrkakg iuhx fuys§ lghq;= lr we;s nj ,smsh lshjk úg Tng f;areï hkq we;''

uu wreK lshkako@ iuhx lshkako@
wjq,la kE' wreK lshkak'

wehs t;fldg iudch Tng iuhx lshkafka@
hd¿fjd;a tlal b|,d oÕ,,d'' lshk foa wykafka kEfk'' talhs''

Tng pKaäfhla fjkak ´kE jqKd' tfyuo@
ug pKaäfhla fjkakj;a md;d,fhla fjkakj;a ´fka kE' ug oeka mdvqfõ Ôj;afjkakhs ´kE' ta;a talg bvla kE'

.ïm<d; fldfyao@
uf.a Wmka .u fmdf<dkakrej' uu tal oek.;af;;a miafi'

.=rejre fokafkla wïud ;d;a;d jqKd lshkafka we;a;o@
tajd we;a;' Tjqka ;uhs udj yod.;af;'

mjqf,a ifydaor ifydaoßfhd@
ljqrej;a kE' ug uu ú;rhs'

wOHdmk lghq;= lf<a@
fndañßfh'

l=vd ldf, f.jqKq yeá .ek lsõfjd;a@
uu 5 jifrÈ ;uhs ;d;a;d ñh.sfha' wmsg foam< f.dvla ;snqKd' wïuhs udhs ú;rla ksid foam<j,g jy jegqKq wh wmg m%Yak we;sl<d' uu ta widOdrK jev .ek l;dlrkak .shdu yod.;a; tld lshñka ñksiaiq udj fldkal<d'

{d;Ska Wojq lf<a keoao@
{d;Ska wms fokakdj fldkal<d' Wojq lrkak ljqre;a wdfõ kE'

mdief,a wOHdmk jevj,g fudlo jqfKa t;fldg@
uu ´ f,jÆ;a mdia jqKd' ta;a ta f,j,a lrkak jev lrf.k hoaÈ ;uhs m%Yak wdfõ'

leue;af;ka yodrmq úIhka ;snqKdo@
Tõ' isxy,j,ghs .Kkaj,ghs uu f.dvla wdidfjka ysáfha'

fldfydu yß ta f,j,a lrkak ´kE lsh,d ys;=fj keoao@
.fï m%Yak tkak tkaku jeäjqKd' kEoEfhd lsh,d ljqre;a ke;s ksid hd¿jkag ;uhs nrjqfKa' udjhs wïujhs .fuka t,jkak ;ryldrhka fkdfhla foa lrkak .;a;d' ug wjia:d lSmhl§u myrÿkakd' Bgmiafi ;uhs fï ;;a;afjg jegqfKa'

lror jqKd lsõfõ fudkjo@
;d;a;d ke;sfj,d wjqreÿ fol ;=k hoa§ udj t,jkak fndfyda whg ´kE jqKd' wïuf.ka ,laI ;=kyudrl lmamï b,a,,d f.org ,shqula wdjd' fï Tlafldagu uq, jqfKa foafmd, j;alï' ta ,shqfuka lsõfõ i,a,s fkdÿkafkd;a udj urKjhs lsh,hs' wïud talg nhjqKd' ta .ek kj.uqj fmd,sishg meñ‚,a,l=;a oeïud' t;fldg uu 7 jif¾' fï b;sydfi fmd,sia fmd;aj,ska jqK;a fydhd.kak mq¿jka'

fï foaj,a jeäysá flfkl=g .=rejrfhl=gj;a lsõfj keoao@
t;fldg uu ál ál hd¿fjdkaf. wdY%hg fhduqfj,d' wïud Wmßfukau udj .,jd.kak neÆj;a ug Tlafldu tmd fj,d ;snqfK'

w;g lShla yß fydhd.kak ´ke lsh,d woyia wdjo@
kE'kE''uf.a wïud ug lrkak mq¿jka Wmßfuka ie<l=jd' wmsg lv ;snqKd' ta ál n,d lshdf.k ysáfh'

mdie,a ldf,a fma%u iïnkaOlï ;snqKd o@
fma%u iïnkaOlï ;snqK;a tajd .ek .eUqßka ys;kak uf.a uki yeÈ,d ;snqfKa kE' 2004 ;uhs uu ´ f,j,a lf<a' Bgmiafi uu jeämqr ysáfh f.oßka msg'

uq,skau fmd,sia w;awvx.=jg m;ajqfKa ljoo@
2007 È'

fudloao fya;=j@
;=jlal=jla ;shdf.k ysáh lÜáhla <Õ uu ysáhd lsh,hs we,aÆfõ' tfyu w,a,ka .syska fmd,sish fndaïnhla od,d udj we;=,g oeïud' t;ekska ;uhs uf.a Ôúf;a fjkiau me;a;lg hkak mgka.;af;a'

biafi,a,du fmd,sia w;awvx.=jg m;afjoaÈ fudlo ys;=fKa@
udi ;=kla fmd,sisfhka we;sfjkak .=álEjd' udrl nhla ug oekqfK' ug wïudj u;la jqKd' wïud wog;a fkdkaä .ykjd' fudlo udj n,kak weú,a,u jeá,d wïug ll=f, wudrejla yeÿKd' fmd,sisfhka odmq fndaïfn ;uhs udj fï ;;a;afjg m;alf<a' ke;a;ka wo uu fï jf.a ;ekl kE'

kej; ysfrka t,shg tkafka@
2009 È'

újdyl o@
Tõ' 2014 ;uhs újdy jqfKa' ug orefjla bkakjd'

jegqKq jf<a yeáhg orejdf.a wkd.f;a .ek fudlo ys;kafka@
uu jegqKq iudchg orejd jefgkak bvfokafka kE' uu orejdj fufyagj;a f.kak.kafka kE' fudlo ug bkafk oeka wïuhs ìß|hs orejhs'

Tn iuÕ isá ñ;=rkq;a fï ;;a;afj tlal wk;=f¾ jefgkjd fkao@
Tõ' tal wksjd¾fhka fjkjd'

Tfnka m<s.kak úreoaO ms,g foaYmd,k iydh;a ,efnkjd hehs lshkafk we;a;o@
Tõ' uu;a tfyu ys;kjd'

foaYmd,k jevj,g ldg yß jev l<d o@
uf.a iïnkaOùula kE' uf.a ys;j;a msßi kï foaYmd,k jevj,g Wojq jqKd'

Ôúf;a fjkia lrf.k wÆ;a f,dalhlg hkak ysf;kafka keoao@
uu wÆ;a f,dalhlg hkak ys;df.k bkakfldg ;uhs kej; lror lrkafka' ìß|hs orejhs tlal úfoia.; fj,d mdvqfj Ôj;afjkak yeÿfõ' ug WidúfhÈ fjä;shkafka uu fjkiafjkak ys;ka bkakfldg' lvqfj, l=vq úl=Kkak tmd lsõjd lsh,hs ug fjä;shkafk' uu fjkiafjkak yooa§ uf.a fld,af,d urkjd'

;du wjqreÿ úis yhhs' Ôúf;a wdmq fõf. jeähs lsh,d ysf;kafka keoao@
uf.a Ôúf; fõ.j;a lf<a iudch' ug Th .yk yxjvqj, ;rï foaj,a uu lr,d kE' uf.ka lror jqfKa udj fï ;ekg odmq whg ú;rhs'

Tfí Ôúf;ag wk;=rla jqfKd;a@
ug ;du;a Ôj;afjkak f.or mßirh ;sfnkjd' uu lror lf<a ug lror l< whghs' uu jeo.;a mjq,l fld,af,la' uu ke;sjqK;a uf.a orejdg ta jf.a jeo.;a wkd.;hla ,ndfokak ´kE' ug fjÉp foaj,a orejdg fjkak uu bv;shkafka kE'

ieñhd >d;khg ,lajQ ;ekg meñK iuhkaf.a ìß| y~d je,mqKq yeá - ùäfhda

ìÕ=‍ka fïkl .uf.a f.a ,smshla weiqßka
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.