ලොව විශාලතම මෝටර් රථ ප්‍රවාහන නෞකාව හම්බන්තොට වරායට


f,dj úYd,;u fudag¾ r: m%jdyk fk!ldj yïnkaf;dg jrdhg
fudag¾ r: yd g%la r: m%jdykh lrkq ,nk f,djk úYd,;u fk!ldj jk Hoegh Tracer" ud¾;= m<uq i;sfha § yïnkaf;dg jrdhg fiakaÿ ùug kshñ; nj jd¾;d fõ'

;Ügq 14 lska hq;= fuu fk!ldj" jrlg fudag¾ r: 8"500 la m%jdykh lsÍfï YlH;djhlska hqla; fõ'

fuu iud.fï ysñldÍ;ajh we;af;a fkda¾fõ Tiaf,da ys Hoegh Autoliners fj;hs' fuu fk!ld .ukfha foaYSh ksfhdað;hd f,iska lghq;= lrkq ,nkafka Diamond Shipping Services Ltd iud.uhs'

yïnkaf;dg jrdhg meñfKk fuu fk!ldfjka /f.k tk fudag¾ r: úYd, m%udKhla t;eka isg ;j;a rgj,a .Kkdjlg m%;swmkhkh lsÍug kshñ;h'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.