ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට මව ලේ කිරි කර පෙවූ නිසා ඒවා විෂ වී දැරියක් මියයයි


,xldfõ m%:u j;djg uj f,a lsß lr fmjQ ksid tajd úI ù oeßhla ñhhhs
l=vdl, isg uõlsß ,nd.kakd orejka ksfrda.Shehs fndfyda fofkl=f.a u;h ù ;snqK;a fï jk úg uõlsß ksidfjka frda.S jQ orefjl= ms<sn|j m%:u j;djg wm rfgka jd¾;d fjkjd'

fuu isoaêh jd¾;d jkafka fõhkaf.dv" l=U,aT¿j m%foaYfhka jk w;r isoaêhg mdol ù we;af;a ujf.a lsßj, we;s wê fm%daàka ;;a;ajh fya;=fldg f.k orejdf.a iakdhq ÿ¾j, ùuhs'

ta wkqj oeßhf.a uõmshka fï ms<sn|j olajkafka fujka fohla'''''

2011 fmnrjdß 10 Èk m<uq ÿj bmÈ,d udi follska lsß jukh oukak mgka .;a;d' ks;ru ÿj w~kak mgka .;a;d' tl mdrgu ÿjg msÜ tl yefokak .;a;d' miqj ÿj fld<U ßÊfõ <ud frday,g wrf.k .shd' tys§ moauldka;s hk ffjoHjßh m%;sldr l<d' m%;sldr lrk w;r;=r lsß ÿkafka nghla wdOdrfhka' wjqreÿ tlhs udi y;rla fjkfldg ÿj ñh .shd'

miqj wmg fï frda.Sj bkak ÿj ,enqfKa f,dl= ÿj ñh f.dia wjqreÿ ;=klg miqj 2015 iema;eïn¾ 2 Èkhs' bmÈ,d udi 3la ksfrda.Sj ysáhd' udi y;r ,nkfldgu f,dl= ÿjf.a frda. ,laIK fï ÿjg;a u;=fjkak mgka .;a;d' fï ÿj;a fld<U ßÊfõ <ud frday,g f.k .shd' ffjoH moauldka;s uy;añhg fmkakqjd'

f,dl= ÿjf.a frda. ,laIK we;s njg ffjoHjßhg mejiqjdhska miq ffjoHjßh ÿj rd.u frday,g we;=<;a lrk f,i wmsg oekqï ÿkakd' tys§ ffjoH mÍlaIK lsysmhlg ÿj Ndck l<d' reêr idïm,a lsysmhla mÍlaIK i|yd bkaÈhdjg heõjd' tu reêr idïm,a wkqj ffjoHjreka lshd isáfha ÿjf.a YÍrfha fm%daàka YS>%fhka jefvk nj;a ta wkqj YÍrfha iakdhq ÿ¾j,;djla ygf.k we;s nj;ah' ta wkqj oeßhg fok ujqlsß kj;d lerÜ" jÜglald w¾;dm,a" f.dajd u,a jeks t<j¿ j¾. ;ïnd fok f,i;a thg wu;rj §u i|yd lsß msá j¾.hla kshu lr ÿkakd'

tu lsß ,xldfõ ñ,g .ekSug keye' wefußldfõ muKhs ;sfhkafka' lsßmsá áka tll ñ, remsh,a kj oyila fjkjd' uilg lsßmsá áka 6la hkjd' fumuK l,la wi,ajeishkaf.a Wojq u; fuu lsßmsá wefußldfõ bkak hd¿fjla ud¾.fhka f.kajd .;a;d' iakdhq kej; h:d ;;a;ajhg m;afjkafka fuu lsßmsáj,ska muKla nj ffjoHjreka ks.ukh lr ;sfhkjd' ÿjf.a reêr idïm,a mÍlaIK i|yd uilg remsh,a 12"800la hkjd' wms ck;djf.ka b,a,d isákafka ÿjf.a Ôú;h fírd.ekSu i|yd wmg hï uqo,ska odhl jkak mq¿jka kï uyck nexl=fõ óß.u YdLdfõ .sKqï wxl 198200130035006 iqNdIa ùrlafldä kñka we;s .sKqug uqo,a ner lsÍug ldre‚l jkak lsh,d wm b,a,d isákjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.