රේල් පාරේ යතුරු පැදිය සිරවී යතුරු පැදිකරුට සිදුවූ දේ දුම්රියේ සවිකර තිබූ කැමරාවේ සටහන් වූ හැටි


f¾,a mdf¾ h;=re meÈh isrù h;=re meÈlreg isÿjQ foa ÿïßfha iúlr ;snQ leurdfõ igyka jQ yeá
f¾,a mS,s w;r h;=re meÈhla isrùfuka wk;=rej h;=re meÈlrefjl= jdikdjlg fuka ;u Èú fírd.kak whqre oelafjk ùäfhdajla úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkjd'

fuu isÿùu ´iag%ේ,shdfõ isÿjQjla njghs jd¾;d jkafka'

h;=re meÈhla isrùu;a iuÕ tlajru ÿïßhla meñfKk w;r tys§ h;=re meÈlre ;u h;=re meÈh f¾,a mS,s u;ska bj;a lr .ekSug uy;a mßY%uhla ord wk;=rej weis,a,lska f¾,a mS,s u;ska bj;g mek hk whqre tu ùäfhdafõ oelafjkjd'

tu wjia:dj oelafjk o¾Yk fm< my;ska'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.