මැච් එක දිනවූ අසේලට යුධ හමුදාවෙන් උසස්වීමක්


ueÉ tl ÈkjQ wfia,g hqO yuqodfjka Wiiaùula 
Y%S ,xld lKavdhfï Tiag%ේ,shdkq ixpdrfha§ úiaihs -20 l%slÜ ;r.dj,sfha ùrhd jQ wfia, .=Kr;akg Y%S ,xld hqo yuqodfõ idckaÜ fïc¾ ;k;=r olajd Wiiaùula ysñù ;sfnkjd'

wo ^1& WoEik mkdf.dv hqO yuqod l|jqf¾§ meje;afjk pdï W;aijhl§ Tyqg fuu kj idckaÜ fïc¾ ;k;=r me<|ùug kshñ; njhs jd¾;d fjkafka'

wfia, Y%S ,xld ld,;=jlal= frðfïka;=jg tlajkafka 2007 jif¾§ jk w;r ta isg jir 10la fiajh lrk w;r Y%S ,xld l%slÜ msf,a olajk iqúfYaIs oialï ksidfjka fuu ;k;=r ,nd§ug Y%S ,xld hqO yuqodj ;SrKh lr ;sfnkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.