නිරෝෂන් දික්වැල්ලගේ තරඟ තහනම ස්ථිරයි - හෙට විස්සයි විස්ස තරඟය ඇතුළුව සෙල්ලම් කරන්න බැරි තරඟ මෙන්න


ksfrdaIka Èlaje,a,f.a ;rÕ ;yku iaÓrhs - fyg úiaihs úiai ;rÕh we;=¿j fi,a,ï lrkak neß ;rÕ fukak
miq.shod mej;s ;rÕfha§ yd Bg fmr ;rÕhl§ we;slr.;a hï .eg¿ldß ;;ajhla ksidfjka ksfrdaIka Èlaje,a,g ;rÕ ;ykula mekùug kshñ; nj Citizen'lk fj;ska wm Tng Bfha ^20& rd;%S jd¾;d lr isáhd'

fï jk úg tu ;rÕ ;yku iaÓrù we;s w;r ta wkqj Tyqg fyg ^22& ´iag%ේ,shdj iuÕ meje;afjk úiaihs úiai ;rÕh yd ó<Õg uqyqK §ug we;s tlaÈk fyda úiaihs úiai ;rÕhg iyNd.S ùu ;ykï lr ;sfnkjd'

fï ms<sn|j ICC úiska wo WoEik ;SrKh t<eU we;s w;r ta wkqj Èlaje,a, fjkqjg 3jk úiaihs úiai ;rÕfha§ fjk;a l%Svlfhl= lKavdhug wdfoaY lsÍug kshñ;hs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.