ලංකාවේ ප්‍රථම නාවික හමුදා මැරීන් බලඇණිය


,xldfõ m%:u kdúl yuqod ueÍka n,we‚h
m%:u kdúl yuqod ueÍka n,we‚fha úisrhdfï yd ,dxPk me<oùfï W;aijh fiakdêkdhl" ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a m%Odk;ajfhka wo ^27& fmrjrefõ ukakdru" uq,a,sl=,ï Y%S ,xld kdúl yuqod fk!ldNrK jhU kdúl fk!ld m%Odk uQ,ia:dkfha § meje;ajqKd' 

uq,a,sl=,ï fjr< ;Srfha§ Y%S ,xld kdúl yuqod ueÍka n,ldh úiska i;=re l|jqrlg lvdje§ fufyhqï isÿ lsÍu úody olajk ixo¾Ykh keröug o ckdêm;s;=ud tlaj isáhd'

Y%S ,xld kdúl yuqodfõ ueÍka n,ldfha kj fjí wvúh újD; flrefKa o ckdêm;s;=ud w;ska' 

kdúl yuqodm;s jhia woañrd,a rúkaø úfca.=Kr;ak úiska ckdêm;s;=ud fj; isysjgk ;s<sKhla o ms<s.ekajqjd' 

wdrlaIl rdcH wud;H rejka úfcaj¾Ok" wdrlaIl udKav,sl m%OdkS thd¾ Ö*a ud¾I,a flda,s; .=K;s,l" hqO yuqodm;s ¨‍;skka fckrd,a l%sIdka; o is,ajd" kdúl yuqodm;s jhsia woañrd,a rúkaø úfca.=Kr;ak" .=jka yuqodm;s thd¾ ud¾I,a lms, chïm;s" jhU" kdúl wd{dm;s ßhd¾ woañrd,a mS'wd¾'î'Èidkdhl we;=¿ wdrlaIl wxY m%Odkska o"  Y%S ,xldfõ weußldkq ;dkdm;s w;=,a flaIma we;=¿ ksfhdað; msßila fuu wjia:djg tlaj isáhd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.