මැච් එක අස්සේ මාලිංග සාක්කුවට අත දමා වෙච්ච දේ


ueÉ tl wiafia ud,sx. idlal=jg w; oud fjÉp foa 
Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ´iag%ේ,shd ixpdrfha m<uq T20 ;r.fha§ Tiag%ේ,shdj mkaÿjg myr foñka isák wjia:dfõ 17 jk mkaÿjdrh heùug mkaÿj ndr .;a ,is;a ud,sx. ta fudfydf;a m%Odk úksiqre f,iska lghq;= l, ´iag%ේ,shd úksiqre úiska uolg k;r lf,a ud,sx. mkaÿj heùug fmr ;u l,siï idlal=fõ w; oeóu ms,snoj m%Yakhla mek ke.Su ksidh'
tu fudfydf;a úia;r úpdrhg iïnkaoj isá uhsl,a la,dla m%ldY lf,a th m%Yak lsÍug ;rï fohla fkdjk nj;a fu,anka l%SvdÕKfha iS;, iu. ;u wf;a WKqiqu rojd .ekSug mkaÿ hjkafkl= isÿ lrk idudkH isÿùula f,ih'

kuq;a úksiqref.a m%Yak lsÍu yuqfõ ud,sx. ;u l,siï idlal=fõ oudf.k ;snq frÈ lene,a, bj;g f.k úksiqreg fmkaùu iu. tu m%Yakh ksrdlrKh úh'

Bfha ;r.fha úksiqrejka tjeks idudkH isÿùu ms,snoj m%Yak l,o úksiqrejka isÿl, widudkH jerÈ ms<sn|j jeä l;dnyla we;s fkdjqfha Y%S ,xldj ;r.h ch.ekSug iu;a jQ ksidfjks'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.