බම්බලපිටියේ ප්‍රසිද්ධ පාසැලක සිසුවියක් හිටිගමන් ගුවන් පාලමින් පනී - අත් පා කැඩී කොන්දටත් බරපතල හානි


nïn,msáfha m%isoaO mdie,l isiqúhla ysá.uka .=jka md,ñka mkS - w;a md leã fldkaog;a nrm;, ydks
fmf¾od ^15& WoEik ld,fha§  nïn,msáh m%foaYfha m%isoaO mdi,l isiqúhla‌ tu mdif,a .=jka md,fuka uyd ud¾.hg mekSfuka foll=f,a yd w;l wia‌Ó ì£ f.dia‌ fldkaog o nrm;< ydks isÿù ;sfí'

fuu .=jka md,u msysgd we;af;a mdif,a oaú;Shsl wxYh;a" m%d:ñl wxYh;a iïnkaO lrñka jk w;r mdif,a we;s jQ .eg¨‍jla‌ u; weh ìug mek we;ehs {;Syq mjikjd' weh fujr idudkH fm< úNd.hg fmkS isàug o kshñ; njhs oek.kakg ,efnkafka‍'

fuf,i wä .Kk;a Wiska ìug mekSu ksid wehf.a foll=f,a yd w;l wia‌Ó ì£ f.dia‌ fldkaog o nrm;< ydks isÿù ;sfnk w;r weh fï jk úg l¿fndaú, frdayf,a m%;sldr ,nk w;r isoaêh iïnkaOfhka fmd,sish tu isiqúhf.ka Bfha iji m%ldYhla igyka lrf.k ;sfnkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.