ව්‍යාඝ්‍රා අධි මාත්‍රාවෙන් මියගිය තරුණයා ගැන විමල්ගේ පුත් විභූති අධිකරණයේ සාක්ෂි දෙද්දි ශෂී අධිකරණයේ කළබල කරයි


jHd>%d wê ud;%dfjka ñh.sh ;reKhd .ek úu,af.a mq;a úN+;s wêlrKfha idlaIs fooaÈ YIS wêlrKfha l<n, lrhs
miq.shod md¾,sfïka;= uka;%S úu,a ùrjxYg ysñ fydalakaor ksjil§ ;re‚fhl= yÈisfha ñhhEfï isoaêh iïnkaOfhka fï jk úg mÍlaIK meje;afjkjd' ;reKhd ñhhdug fya;=jQfha jHd>%d wêud;%djla ,ndf.k ;sîu njg miqj wkdjrKh jQ w;r ta ms<sn|j fmd,sish jeäÿr úu¾YK wdrïN lrkq ,enqjd'

tfukau isoaêh iïnkaOfhka ksjfia isá lsysm fofkl=f.kau m%ldYhka ,nd.kakg fmd,sish lghq;= l< w;r ta wkqj úu,af.a mq;a úN+;s ùrjxY úiska fuf,i mjid ;sfnkjd''

—tod Tlaf;dan¾ 25 ug fyd|g u;lhs' yji 4 g ú;r uf.a hd¿fjd ksjig meñ‚hd'w¾cqkhs" ä,Slhs" biqrehs" <ysre whshdhs wdfõ' wms Wv ;Ügqjg .syska l:d lr lr b|,d miafia àù ne¨‍jd' yji 6'30g ú;r wïud ^YIS ùrjxY& ksjig wdjd' ta fj,dfõ wms my<g .shd' wdfh;a wms l:djg jegqKd' ? 9 g ú;r <ysre whshd t<shg .syska wdfh;a wdfõ 9'30g ú;r wïug je|,d wms Wvg .syska àù ne¨‍jd' ? 12'30 fjklx ú;r àù n,, wms ksod.;a;d'

ux ksod.;af; uf.a lduf¾' w¾cqkhs"biqrehs"ã,Slhs uf.a lduf¾g w,a,mq lduf¾ ksod .;a;d' <ysre whshd Wv ;Ügqfõ id,fha fuÜghla oud ksod .;a;d' myqjod Wfoa wjÈ jqfka 9'30 g 10 g ú;r'

ux Wfoa wdydr .kak my<g hk úg Wv ;Ügqfõ <ysre whshd ksodf.k bkakj oelald'uu thdg l:d l<d' lsysm j;djlau l:d l<d' uu ys;=fj thd úys¿jg bkakj lsh,d' uu Tyq wi<gu f.dia wfkla me;a; yefrõjd'ta wjia:dfõ Tyq ;=<ska wuq;a;la ÿgqjd' ug nh ys;=Kd' miafia my< ;Ügqfõ wïug .syska lsõjd' wïud úYajdi lf<a kE' ug nh ys;=K ksid my<g fj,du ysáhd' wïud <ysre whshf. wïug flda,a lrdg miafi thd lE.yf.k wdjd' miqj biamsß;df,g tlalf.k .shd—

fï w;r YIS ùrjxY úiska wêlrKfha h;=re ,shk jevlghq;af;a ksr;jQ ldka;djla iuÕska nyskaniaùula isÿjQ njgo jd¾;d jk w;r thg fya;= ù we;af;a idlaIs igyka lsÍfï§ tajd wvqfjka igyka lsÍug njg mejfik w;r
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.