ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ලෝලීන් නැවත ක්‍රීඩාගාරයට කැඳවූ කොපමණ බැලුවත් ඇති නොවන සුපිරි විස්සයි විස්ස


Y%S ,dxlsl l%Svd f,da,Ska kej; l%Svd.drhg le|jQ fldmuK ne¨‍j;a we;s fkdjk iqmsß úiaihs úiai
iq.sh mkaÿjdr 20 f,dal l=i,dk ;r.dj,sfha ch.%yKh ngysr bka§h fldfoõjka fj; ,nd§u ioyd ldf,daia n%d;afõÜ wjika mkaÿjdrfha§ Èh;a l< m%ydrh l%Svd f,da,Skf.a u;lfhka ;ju;a uelS f.dia keye'

Bg fkdfofjks ms;syrUhla iu.ska mrdcfha fodrlv ;snQ ;r.hla wdmiq yrjkakg wfia, .=Kr;ak Bfha iu;a jqKd'

Y%S ,xld l%Svd f,da,Ska wukaodkkaohg m;a l< wfia,f.a ms;syrUh wjika jqfKa ;j;a mkaÿjdr 20 ;r.dj,s chla Y%S ,xldjg ysñlr foñka'

Y%S ,xld Tiag%ේ,shd fojk mkaÿjdr 20 ;r.h meje;ajqfKa Tiag%ේ,shdfõ Ô f,dx.ays§'

fï ;r.fha ldisfha jdish Èkd.;a Wmq,a ;rx. mkaÿ heùu f;dard.;a;d'

Tiag%ේ,shdj kshñ; mkaÿjdr 20 ;=, ish,a,ka oeù /ia l< ,l=Kq ixLHdj 173 la'

fudhsiia fykaßlaia fkdoeù ,l=Kq 56 la ,nd.;af;a y;f¾ myr 2 la iy yfha myr 2la iu.ska'

uhsl,a la,sÕ¾ ,l=Kq 43 hs'

mkaÿ heùfï§ kqjka l=,fialr lvq¨‍ 4 la ojd .;a;d'

m<uq ;r.fha§ fuka uq,afm< ms;slrejkaf.ka Y%S ,xld ms<s;=re bksug id¾:l wdrïNhla ,efnkq we;ehs fndfyda l%Svd f,da,Ska n,dfmdfrd;a;= jqj;a" tu n,dfmdfrd;a;= ìo jeàug jeä fõ,djla .; jqfKa keye'

tu ;r.fha ch.%yKhg m%n, odhl;ajhla ,ndÿka ksfrdaIka Èlaje,a, iy È,aIdka uqKùr we;=¿ uq,a fm< lvq¨‍ 5 la ,l=Kq 40 la fjoa§ ìo jegqKd'

lKavdhu weo jegqKq wd.dOfhka f.dv .ekSfï m<uq mshjr ;enqfõ pdur lmqf.or iu. tlajQ wfia, .=Kr;akhs'

Tjqka fofok 6 jk lvq,a,g ,l=Kq 52 la tlal<d'

fï fofokd tlmsg tl ìo jegqKq lvq¨‍ fmryerg kej;Sfï ;s; ;enqj;a iS.%fhka by< .sh wjYH ,l=Kq fõ.h imqrd .ekSug .;a W;aidyfha§ lmq f.orf.a bksu wjika jqfKa ,l=Kq 32 lg'

iSlal=f.a m%ikakg o ;u ms;af;a iúh fmkajkakg wo yelshdj ,enqfKa keye'

wjika mkaÿ 18 g ,l=Kq 48 la wjYHj ;snq fudfydf;a y;f¾ myr 2 la t,a, l< kqjka l=,fialr wjika mkaÿ 12 b,lalh ,l=Kq 36 olajd wvq lrkakg iu;a jqKd'

bjis,sjka; ms;syrUhlska iqmsß bksul wä;d,u oudf.k isá wfia, .=Kr;ak ;r.fha md,kh ish;g .;af;a bka wk;=rejhs'

fudhsfiia fykaßlaia l%shd;aul l< 19 jk mkaÿjdrhg yfha myr 3 la iy y;f¾ myrla t,a, l< wfia, ksyvj isá oyia ixLHd; Y%S ,xld l%Svd f,da,Ska fj; kj n,dfmdfrd;a;=jla ,ndÿkakd'

wjika mkaÿ jdrfha m<uq mkaÿfjka u l=,fialr oeù .sfha furg l%Svd f,da,Skaf.a yoj;a h<s;a fudfyd;lg k;r lrñka'

flfia fj;;a" h<s;a lKavdhfï j.lSu Ndr.;a wfia, fojk mkaÿjg y;f¾ myrl=;a ;=kajk mkaÿjg yfha mryl=;a t,a, l<d'

wjika mkaÿfõ§ ch.%yKh i|yd Y%S ,xld lKavdhug wjYHj ;snQ ,l=Kq ixLHdj 2 la'

foia úfoia fma%laIlhkag l,lg wu;l fkdjk ;r. w;aoelSula ;s,sK lrñka Y%S ,xld lKavdhu ;r.h ch.;af;a tu ch.%yKfha kshuqjd jQ wfia,f.a ms;af;ka jd¾;d jQ 6 jk y;f¾ myr;a iu.hs'

Tyq mkaÿ 46 l§ ,nd.;a ,l=Kq 84 ;=< yfha myr 5 la o wka;¾.; jqKd'

fï wkqj Y%S ,xld ,l=Kq mqjrej oelajqfKa lvq¨‍ 8 lg ,l=Kq 176 la f,iska'

m<uq ;r.fha§ fukau fuu ;r.fha ùrhd f,iska o iïudk Èkd.;af;a wfia, .=Kr;akhs'

fï ch.%yKh;a iu. ;r. ;=klska iukaú; mkaÿjdr 20 l%slÜ ;r.dj,sfha ch ;j;a ;r.hla b;sßj ;sìh§u Y%S ,xldjg ysñ jqKd'

Y%S ,xldj Tiag%ේ,shdfõ§ mkaÿjdr 20 l%slÜ ;r.dj,shla fkdlvjd ch.;a ;=kajk wjia:dj fuhhs'

fï w;r" Tiag%ේ,shdj iu. meje;s fojeks mkaÿjdr 20 ;r.h;a ch.%yKh lrñka ;r.dj,sh ch.;a Y%S ,xld l%slÜ lKavdhug ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d iqn m;d ;sfnkjd'

kjl l%Svlhska iu. ,nd.;a ch.%yKh w.h l< ckdêm;sjrhd Y%S ,xld lKavdhug ch.%yKfha u. me¥ wfia, .=Kr;akg fm!oa.,slj iqn me;Sug;a wu;l lf<a keye'

l,lg wu;l fkdjk iqmsß ;rÕ w;aoelSfï úfYaI wjia:d my;ska'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.