හෙට දිවයින පුරා ලැගුම්හල් සහ සිනමාහල් පොලිස් පරික්ෂාවට


fyg Èjhsk mqrd ,e.=ïy,a iy iskudy,a fmd,sia mßlaIdjg
fyg ^14& Èkfha Èjhsk mqrd msysá ,e.=ïy,a iy iskudy,aj, fmd,sish úiska úfYaI fidaÈis fufyhqula l%shd;aul lrk nj jd¾;d jkjd'Èjhsk mqrd msysá ish¨‍u fmd,sia ia:dk fj; fï ms<sno ish¨‍ f;dr;=re fmd,sia uq,ia:dkh úiska ,nd § we;s nj;a tla fmd,sia ia:dkhlg wh;a jk jifï msysá ish¨‍ ,e.=ïy,a iy iskudy,a mßlaIdjg ,la lsÍug fuf,i ish¨‍ fmd,sia ia:dk j,g oekqï § ;sfí'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.