දිඹුලාගලම කළඹමින් එක්වරම අහසින් මතුවූ එළිය මෙන්න


ÈUq,d.,u l<Uñka tlajru wyiska u;=jQ t<sh fukak 
ft;sydisl ÈUq,d., wdrKH msysá ÈUq,d., lkaog wo w¨‍hu 01 g muK wyiska wd wdf,dalOdrd /ila my;a jQ nj ta wjg l=Uqre /lSug f.dia isá f.dùka mjikjd'

úúO wdf,dal Odrd úysÿjñka wyiska meñ‚ t<s cd,dj ÈUq,d., lkafoa msysgd we;s wyiaud,s.dj foig my;aù tlajru fkdfmkS .sh njo tu f.dùka mjik njhs wm jd¾;dlre mjikafka'

fï iïnkaOfhka isoaêh weiska ÿgqfjl= iy ÈUq,d., wdrKHfha ksfhdacH mßfõkdêm;s uÿreTh úð;d,xldr ysñhka mejiqfõ fujka woyila'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.