කඩුවෙල සමයන් ඇතුළු පිරිසක් ගමන්ගත් බන්ධනාගාර බස් රථයකට වෙඩි තැබීමක් - පිරිසක් මරුට


lvqfj, iuhka we;=¿ msßila .uka.;a nkaOkd.dr nia r:hlg fjä ;eîula - msßila ureg
lvqfj, iuhka kï md;d, kdhlhd we;=¿ lsysmfofkl= .uka.;a nkaOkd.dr niar:hlg fjä m%ydrhla t,a,ù ;sfnkjd'

l¿;r W;=r m%foaYfha§ fuu fjä ;eîu isÿj we;s njg jd¾;d fjkjd'

fuu fjä;eîu isÿlr we;af;a ljqrekao hkak ms<sn|j f;dr;=re wkdjrKh ù ke;s w;r isoaêfhka lSm fofkl= ñhf.dia we;s njg wdrxÑ ud¾. Tiafia f;dr;=re jd¾;d fjkjd'

tfukau nkaOkd.dr ks,OdÍka lsysmfofkl=o isoaêfhka ;=jd, ,nd ;sfnkjd'BREAKING : කළුතරදී බන්ධනාගාර බස් රථයට එල්ල වූ වෙඩි ප්‍රහාරයෙන් පාතාල කල්ලි නායක 'සමයං' ඇතුළු රැඳවියන් 5 දෙනෙක් මරුට 5 people killed including underworld kingpin 'Samayan' when a prison bus was shot at in Kalutara: 4 prison officials have been injured in the incident:https://goo.gl/HoK0wh #UnderworldShooting #News1st #Lka
Posted by Newsfirst.lk on Sunday, February 26, 2017
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.