දඟපන්දු යවන්නන්ට අසරණව කෝලි අදත් පන්දුව නිදැල්ලේ යවා අවුට් වෙයි - වීඩියෝ


oÕmkaÿ hjkakkag wirKj flda,s wo;a mkaÿj ksoe,af,a hjd wjqÜ fjhs - ùäfhda 
fIda odmq flda,sf.a wo;a frÈ .e,fjhs 
´iag%ේ,shdj yd bkaÈhdj w;r meje;afjk fgiaÜ ;rÕdj,sfha m<uq ;rÕfha fojk b‚u l%Svd lrk bka§h ms, fï jk úg m<uq b‚‍fï§ fukau ´iag%ේ,shdkq oÕmkaÿ hjkakkaf.a .%yKhg yiqj ;sfnkjd'

Bfha ,l=Kq 11la ;=< lvq¨‍ 7la oeù.sh bka§h ms, wo;a fï jk úg ,l=Kq 89lg lvq¨‍ 5la oeù wiSre ;;ajhl miqfjkjd'

fuys§ bka§h l%Svl úrd;a flda,s oeù.sh wdldrh ms<sn|j fndfyda fofkl= w;r l;dnyg ,lajqKq w;r thg fya;=j jQfha Tyq ksoe,af,a hEjQ mkaÿj tl t,a,fhau úlÜgqfõ je§uhs'''

fï tu wjia:dfõ ùäfhdajhs''''


Kohli shoulders arms to O'Keefe, is bowled by sri-lanka-hit-videos
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.