තුන් ඈවරයි! ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් තහනම් – අද සිට ක්‍රියාත්මක නීතිය මෙන්න


;=ka wEjrhsæ *q,a f*ia fy,auÜ ;ykï - wo isg l%shd;aul kS;sh fukak
h;=re meÈ ysiajeiqï me<§fï§ wkq.ukh l< hq;= l%shdud¾. we;=<;a .eiÜ ksfõokh Bfha ^23& rd;%sfha ksl=;a flreKd'

tu .eiÜ ksfõokh ksl=;a lr we;af;a m%jdyk wud;H ksu,a isßmd, o is,ajdf.a w;aikska'

tys 4jk j.ka;sfhka oelafjk mßÈ h;=re meÈhl hk mqoa.,hl= wdrlaIs; ysiajeiqula me<e¢ úg tys lsisÿ fldgilska  me<eo isák ;eke;a;df.a uqyqfKa lsisÿ fldgila wmyeÈ,sùula fyda ieÕùula  fkdúh hq;= njghs i|ykaj we;af;a'

;jo tys 8jk j.ka;sfhka oelafjk mßÈ h;=re meÈ Odjk ;rÕhl§ h;=re meÈ Odjkhg yer"hï ud¾.hl h;=re meÈ Odjkh i|yd fuu úê úOdk j,g wkql+, fkdjk ysia jeiqï Ndú; lsÍu fyda úlsŒu lsisÿ ;eke;af;la fkdl< hq;= njg i|ykaj ;sfí'

t wkqj .;a l< h;=re meÈ Odjk ;rÕhl§ yer" idudkH uydud¾. j,È iïmQ¾K wdrlaIs; ysia jeiqï tkï *q,a f*ia fy,auÜ ñka miq ;ykï nj meyeÈ,sh'

wdrlaIs; ysia jeiqul j¾Kh meyeÈ,sj fmfkk ndysr u;=msáka lsisÿ wdf,dal mrdj¾;khla   fkdjk tlla úh hq;= njg ksfhda. lrk ksu,a isßmd,o is,ajd uy;d wdrlaIs; ysia jeiqu 90]la ;ks j¾Khlska hqla; úh hq;= njo fuys jeäÿrg;a i|yka…

iïmQ¾K .eiÜ m;%h my;ska lshjkak''


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.