ජනප්‍රිය නළු රුවන් වික්‍රමසිංහ විවාහ වෙයි.. මහින්දත් ඇවිත්


ckm%sh k¿ rejka úl%uisxy újdy fjhs'' uyskao;a weú;a
ckm%sh rx.k Ys,amS rejka úl%uisxyf.a újdy W;aijh wo meje;afjkjd' újdy W;aijfha fmdarej pdß;% wo WoEik meje;ajqfKa .xÕdrdufha§' 

tys PdhdrEm lsysmhla my;ska''' 
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.