ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු ඉලක්ය මෙන්න


Y%S ,xldjg ,enqKq b,lah fukak
Tiag%ේ,shdjg tfrys 3 jk 20 hs 20 ;r.h ch .ekSug Y%S ,xldjg ,l=Kq 188 l b,lalhla ysñj ;sfnkjd' 

weäf,aäys§ meje;afjk ;r.fha ldisfha jdish Èkq Y%S ,xld lKavdhfï wdrdOkh u; m<uqfjka mkaÿjg myrÿka Tiag%ේ,shdj kshñ; mkaÿjdr 20 wjidkfha lvq¨‍ 6 la oeù ,nd.;a ,l=Kq ixLHdj 187 la' 

uhsl,a lska.¾ fja.j;a ,l=Kq 62 la ,nd.;af;a mkaÿ 43 lska' Bg y;fra myr 6 la iy tla yfha myrla we;=,;a' 

tarka *skaÉ 53 hs' mkaÿ 43 lska ,nd.;a tu ,l=Kq 53 g y;fra myr 5 la iy yfha myr 3 la we;=,;a jqkd'

fnka vkala ,l=Kq 28 la ,nd.;a;d' 

,is;a ud,sxl iy oiqka Ydkl lvq¨‍ 2 ne.ska ì|fy¨‍jd' 

isl=f.a m%ikak tla lvq,a,la ojd.;a;d' 

Y%S ,xld ms<s;=re bksu ;j;a iq¨‍ fõ,djlska wdrïN ùug kshñ;hs'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.