දකුණු ඉන්දීය නිළියක් වන භාවනා සහචරයන් අතින් දුෂණය වෙයි


ol=Kq bka§h ks<shla jk Ndjkd iyprhka w;ska ÿIKh fjhs
ckm%sh ol=Kq bka§h u,hd,ï ks<shla jk Ndjkd ^ld¾;sld fukka& .uka lrñka mj;sk fudag¾ r:hla ;=,§ mehl ld,hla mqrd mqoa., lKavdhula úiska ¥IKh lrñka tu wjia:dj ùäfhda .; lr ;sfnk nj jd¾;d ù ;sfí'

ta iïnkaOfhka wehf.a ßhÿrd we;=¨‍ ;sfofkla fï jk úg w;a wvx.=jg .ekSug iu;a ù ;sfí'

miq.sh 17 jk isl=rdod flar<fha mej;s rE.; lsÍulska miqj kej; ksji n,d meñfkñka isáh§ weh fuu wjdikdjka; w;aoelSug uqyqK § ;sfí'

fuf,i iuQy ¥IKhg ,la lsÍbfuka wk;=rej tu cdhdrEm iy ùäfhdamg wka;¾cd,hg uqod yßk nj mjiñka ¥Ylhska wehj ìh.kajd ;sfí'
bka§h ks<S Ndjkdf.a cdhdrEm lsysmhla my;ska oelafõ'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.