ලංකාව සෙල්ලම් කළ හොඳම විස්සයි විස්ස මැච් එක මේක, නොසිතූ අවසානයක්, අසේල ගැන සංගා මයියා විශ්මයෙන් කී කතා


,xldj fi,a,ï l< fyd|u úiaihs úiai ueÉ tl fïl" fkdis;+ wjidkhla" wfia, .ek ix.d uhshd úYaufhka lS l;d
´iag%ේ,shdj wirK l< wfia, .=Kr;akf.a ms;syrUh ms<sn|j ufya, chj¾Ok fukau l=ud¾ ix.laldro Tjqkaf.a Üúg¾ .sKqïj, i|yka lrñka iqNme;=ï tlalr ;sfnkjd'

l=ud¾ ix.laldr mjid we;af;a Y%S ,xldj l%Svdl< fyd|u úiaihs úiai ;rÕh fuh nj;a mSvkh ueo wfia, .=Kr;ak fkdoeù l%Svd l< b‚uo w.kd b‚ula njhs'

tfukau ufy,a chj¾Ok mjid we;af;a wfia, .=Kr;ak fkdis;+ fudfyd;l mqÿudldr wjidkhla ,ndÿka njhs'

fï tf,i Tjqka i|yka lr ;snQ Üúg¾ m‚jqv folhs''''Loading...

No comments:

Powered by Blogger.