ඔස්ටේ‍්‍රලියානුවන් සියල්ල ක්‍රීඩාගාරයට - කුලසේකර වැඩ පෙන්වයි


TiafÜ‍%,shdkqjka ish,a, l%Svd.drhg - l=,fialr jev fmkajhs
ixpdrl YS‍% ,xld lKavdhu iy TiafÜ‍%,shdkq lKavdhu w;r fojk mkaÿjdr úiaihs úiai ls‍%lÜ ;r.h oeka meje;afjkjd' 

;r.fha m‍%:ufhka mkaÿjg myrÿka  TiafÜ‍%,shdj ish,a,ka  oeù ,l=Kq 173la ,nd .;a;d'

fõ.j;a ms;syrUhl ksr; jQ fnkavkala mkaÿ 14l§ ,l=Kq 32la iy uhsl,a la,ska.¾ ,l=Kq 43la /ia l<d' 

mkaÿheùfï§ kqjka l=,fialr lvq¨‍ y;rla ojd .;a;d'

;r.fha ldisfha jdish Èkd .;a YS‍% ,xld kdhl Wmq,a ;rx. ;SrKh lf<a m<uqj mkaÿheùughs' 

fuu ;r.h meje;afjk úlafgdaßhd ys isfudka lS‍%vdx.Kfha meje;afjk m<uq ;r.ho fuhhs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.